Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/104-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща „Невъоръжена охрана на обекти общинска собственост по три обособени позиции: обособена позиция №1 „Дневна охрана на Дирекция МДТ”, гр. Габрово; обособена позиция №2 „Денонощна охрана на общински гараж на ул. „Станционна”, гр. Габрово; обособена позиция №3 „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване”, гр. Габрово ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА Обособена позиция №1 „Дневна охрана на Дирекция МДТ”, гр. Габрово, включва охрана от 1 /един/ пост, на Дирекция МДТ, находяща се на ул. Райчо Каролев № 4, в периода от 8.15 – 17:00 ч., всеки работен ден- без прекъсване. Обособена позиция №2 „Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна”, гр. Габрово, включва охрана от 1 /един/ пост на общински гараж, находящ се на ул. Станционна № 9, денонощно. Обособена позиция №3 „Денонощна охрана на територията на ОП „Благоустрояване”, гр. Габрово, включва охрана от 1 /един/ пост на територията на ОП „Благоустрояване“, находяща се на бул. Трети март № 53, денонощно. Срок за изпълнение на поръчката - до 31.12.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 49 500 лв. /четиридесет и девет хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 59 400 лв. /петдесет и девет хиляди и четиристотин лева/ с вкл. ДДС за 12 месеца в т.ч.: Обособена позиция №1 „Дневна охрана на Дирекция МДТ”, гр. Габрово: 5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС или 6 600 лв. /шест хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС за 12 месеца. Обособена позиция №2 „Денонощна охрана на общински гараж на ул. „Станционна”, гр. Габрово: 22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ без ДДС или 26 400 лв. /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/ с вкл. ДДС за 12 месеца. Обособена позиция №3 „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване”, гр. Габрово: 22 000 лв. /двадесет и две хиляди лева/ без ДДС или 26 400 лв. /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/ с вкл. ДДС за 12 месеца. Ресурсът необходим за изпълнението на поръчката е осигурен от Община Габрово и ОП „Благоустояване“ – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1.1. Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД – заверено копие. Минимално изискване: Участникът следва да има валиден Лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово. 1.2. Декларация - списък /свободен текст/ на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. Минимално изискване: Да разполага с обучен и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. 2 Представената оферта трябва да съдържа: 2.1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническа оферта - Образец № 2; 2.3. Ценова оферта - Образци № № 3-1, 3-2 и 3-3; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на Община Габрово – заверено копие; б. Декларация - списък /свободен текст/, на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. Продължение в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите се извършва по следните критерии за оценка: обособена позиция № 1 - критерий „Най-ниска цена”; обособена позиция № 2 - критерий „Най-ниска цена” ; обособена позиция № 3 - критерий „Икономически най-изгодна оферта”, съобразно методика за оценка. Максимално възможен брой точки за обособена позиция № 3. 1. Обща предлагана цена – П1 - 50 2. План за охрана на обекта – П2 - 30 3. Процент на обезщетение върху реално констатирани кражби /липси/ от себестойността им – П3 - 20 КО = П1 + П2 + П3 П1 = Цmin / Ц x 50 където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на обособена позиция №3; Ц е обща цена за изпълнение на обособена позиция №3, предложена от участника. Скалата за оценка по показател „П2” е тристепенна. Всяка оферта получава 10, 20 или 30 точки, в съответствие с качеството на представената оферта, съгласно изискванията на Възложителя, по следната скала: 10 точки – ниско качество; 20 точки – добро качество; 30 точки – отлично качество. Оценката се извършва по следната формула: П3 = О/ Омах x 20 където, Омах е най-висок процент на обезщетение върху реално констатирани кражби/липси от себестойността им; О е процент на обезщетение върху реално констатирани кражби/липси от себестойността им, предложен от участника.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички документи представляващи копия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта без варианти. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. 5. Представянето на офертата означава, че УЧАСТНИКЪТ приема изцяло всички общи и специални изисквания на настоящата документация. 6. Възложителят запазва правото си при възникване на необходимост, да променя часовете, в които се извършва охрана, като и да преминава от денонощна към друг вид охрана. 7. Оферта може да бъде подавана за всяка една от обособените позиции, както и за двете или трите обособени позиции едновременно. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 18.12.2014 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Невъоръжена охрана на обекти общинска собственост по три обособени позиции: обособена позиция №1 „Дневна охрана на Дирекция МДТ”, гр. Габрово, обособена позиция №2 „Денонощна охрана на общински гараж на ул. Станционна”, гр. Габрово и обособена позиция №3 „Денонощна охрана на територията на ОП “Благоустрояване”, гр. Габрово За обособена позиция……………………………………… ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 19.12.2014 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 – Техническа оферта; Образци 3-1, 3-2 и 3-3 – Ценова оферта; Образци 4-1, 4-2 и 4-3 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 7 – Декларация за извършен оглед на обектите; Приложение 1 - Техническо задание; Приложение 2 - Методика.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014