Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”, за срок от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора с определения за изпълнител участник. Възложителят ще извърши заплащането по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на заверения проект, приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71335000

Описание:

Технически проучвания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точната стойност не може да бъде определена поради естеството на услугата. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Депо за утайки, експлоатирано от ПСОВ - Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в Техническото задание, които могат да бъдат намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача. Изготвянето на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив” да се извърши съобразно изискванията, посочени в приложеното Техническо задание. Участниците да представят линеен график за извършване на дейностите, посочени в т. 5 на Техническото задание, включващ последователност и срокове за извършване и приключване на отделните етапи. Участниците да имат опит в изготвянето и последващата реализация на проекти за рекултивации на нарушени терени или депа, като представят доказателство за осъществяване на проектиране, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на минимум 3 (три) обекта по изготвени от тях проекти през последните 5 (пет) години. Като доказателство да се предоставят удостоверения от Възложителите по реализирането на проектите, или друг вид удостоверителни документи, или публични регистри, в които се съдържа информация за реализация на посочените в това изискване дейности. Участниците да разполагат в екипа си с минимум 2 (двама) специалисти с професионална квалификация инженер-проектант в инвестиционното проектиране по Екология и рекултивация на терени. Специалистите да са вписани в регистрите на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска правоспособност в Национална професионална секция Минно дело, геология и екология, част Екология и рекултивация на терени. Фирмата да притежава лицензиран софтеур за определяне на устойчивост на откосите и други необходими за подготовка на проект. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена, в лв., без ДДС, за изготвяне на технически проект, съдържащ частите, посочени в Техническото задание (Точка 6.2) – тежест 60 точки К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*60 В случай, че конкретна предложена цена е с повече от 20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. При положение, че са подадени само 2 (две) оферти, ще е в сила следното: ако в дадена оферта конкретна предложена цена е с повече от 20 % по-ниска от съответната цена на другата оферта, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Срок за изпълнение на поръчката – тежест 40 точки К2 = (К2 минимален/К2 конкретен)*40 Да се посочи срок за изпълнение на цялата поръчка (не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни). В случай, че посоченият срок за изпълнение на поръчката е по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. В случай, че дадена оферта е с конкретно предложен срок за изпълнение с повече от 20 % по-кратък от средноаритметичния срок за изпълнение на поръчката на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. При положение, че са подадени само 2 (две) оферти, ще е в сила следното: ако в дадена оферта конкретно предложеният срок за изпълнение е с повече от 20 % по-кратък от съответния срок за изпълнение на другата оферта, тази оферта няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони и на телефона, посочен в поканата. Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 19.12.2014 г. (петък) от 11.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел “Изготвяне на технически проект за обект: „Рекултивация на депо за утайки от ПСОВ – Пловдив”

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2014