Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД гр. Сливен, гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, За: Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611710, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: 044 611778

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zop.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача: zop.mbal.sliven.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване и доставка на различни печатни формуляри и книги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен ” ,подробно описани в техническа спецификация /Приложение № 1/, към настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителното количество на поръчката е посочено в Приложение № 1 "Спецификация"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46756 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 3. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 4. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 5. Попълнени образци на ценово предложение /Приложение № 7А и Приложение № 7Б/. Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника. Приложение № 7Б да бъде представено и на електронен носител /CD/. Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника; Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Поръчката може да се изпълнява само от Изпълнител, който има основен предмет на стопанска дейност : дейности по печат, рекламни консултации, предпечатна подготовка, издателска дейност или еквивалентно. Отпечатването, изработването и доставката на печатните формуляри се извършва след конкретна писмена заявка от Възложителя до Изпълнителя, в която се посочват броя, вида на заявените печатни форми. Печатните формуляри и книги следва да отговарят на изискванията на съответните нормативни актове, както и на мострите, които Възложителя представя при всяка заявка. Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя за отпечатване и доставяне печатни форми. Посочените количества от Приложение №1 "Техническа спецификация" са прогнозни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на срока на договора.Сканирани Образци на печатни форми са приложени към публичната покана. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода на действие на договора. Всеки един участник може да получи разяснение за медицинските формуляри и други условия, посочени в публичната покана и приложенията към нея, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 ч. по време на срока за представяне на офертите в административната сграда на болницата. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Срок на изпълнение на поръчката - 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Изпълнителят следва да достави поръчаните печатни форми в срок до 5 /пет/ работни дни, след получаване на заявка от Възложителя. 2. Начин и условия за плащане: Финансирането ще се извършва със собствени средства. Заплащането на Изпълнителя ще се извършва разсрочено, по банков път но не по-рано от 60 /шестдесет/ дни от датата на издаване на съответната фактура; 3. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „Изработване и доставка на различни печатни формуляри и книги за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински АД” гр. Сливен”. 4. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 19.12.2014 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа. 5. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. 6. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника /подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Отварянето на офертите ще се извърши на 22.12.2014 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1; 2.Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, включително и проект на договор /Приложение № 8/ са публикувани и достъпни на профила на купувача: zop.mbal.sliven.net /"Профил на купувача"/. За допълнителна информация: тел. 044 611 778 - Радост Симеонова - Организатор "Маркетинг

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2014