Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. " Александър Стамболийски" № 1, За: Звено " Обществени поръчки" към Община Попово, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: ob_porachki@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая- 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2025-zastrahovki-2015.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на общинска администрация гр. Попово и звената към нея”, по 4 (четири) обособени позиции: Позиция 1 – Застраховка “Имущество”; Позиция 2 – Застраховка “Злополука” и „Трудова злополука”; Позиция 3 - Застраховка “Гражданска отговорност” и “Пълно автокаско”; Позиция 4 - Застраховка „Живот”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България, област Търговище, община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По позиция №1: „Застраховка на имущество”, по посочен приложен списък в Приложение №1 от документацията, при условията на застраховки: "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество" (съгласно т. 8 и т. 9 от Раздел ІІ , б. “А” от Приложение № 1 от Кодекса за застраховането), както и “Спомагателни рискове” (по смисъла на б.”В” от Раздел ІІ на същото приложение). Правна уредба съгласно глава ХІХ, чл.200 и сл. от Кодекса за застраховането.Застрахователната защита е на територията на Република България. Покриваща следните рискове: Всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предизвикана от пожар, експлозия, имплозия, буря, други природни бедствия, атомна енергия, свлачища или от градушка или измръзване, и всякакво друго събитие, като кражба, както и рисковете "Умишлен палеж", "Изтичане на вода и пара", "Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед и/или измръзване", "Злоумишлени действия на трети лица", "Разноски за разчистване на останки вследствие на настъпило застрахователно събитие" и "Загуба на доход вследствие щети с преносни съоръжения".Застраховка “Злополука”и „Трудова злополука”,посочени в Приложение № 2 от документацията;1/ Покрити рискове: По застраховка „Злополука”: смърт на застрахованото лице от злополука; трайна или намалена загуба на трудоспособност, вследствие на злополука.По застраховка „Трудова злополука”: смърт на застрахованото лице в следствие на „трудова злополука”; трайно намалена загуба на трудоспособност в следствие на „трудова злополука”; временна загуба на трудоспособност в резултата на „трудова злополука”. По позиция №3: Застраховка “Гражданска отговорност” и „Пълновтокаско” по чл.249, т.1, чл. 257 и сл. от Кодекса за застраховането и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, относно МПС-та, посочени в списък – Приложение № 3 при задължителните лимити на отговорност съгласно §27, ал.1 от ПЗР на Кодекса за застраховането. Застрахователно покритие - застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Покритите групи рискове са посочените в Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т.1 и т.2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства, както следва: отговорността на автомобилистите /собствениците, ползвателите, държателите и водачите/ на МПС за причинени вреди /имуществени: частични или пълно унищожаване на имущество и неимуществени/ на трети лица, отговорността за вреди, причинени на МПС по вина на водач на друго МПС, включително документираните необходими и целесъобразни транспортни разходи, както и тези за товарни и разтоварни дейности, свързани с увреденото МПС. Застрахователните полици „ГО” се предоставят заедно със Сертификат „Зелена карта”, валиден не само за територията на ЕС, а и за всички държави, които са членове на международното споразумение „Зелена карта”, в това число Македония, Турция, Сърбия, Швейцария и Хърватия и други ( за автомобили, посочени в документацията)По застраховка „Живот”: Смърт; Трайно загубена или намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане вследствие на злопулука; Временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука; Временна неработоспособност вследствие на заболяване; Невъзможност за упражняване на професия или занаят вследствие на телесно увреждане; Средства за болничен престой; Средства за медикаменти, съгласно Приложение № 1, Раздел I, от Кодекса за застраховането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Срок на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ дни. Отварянето на офертите ще бъде публично на 17.12.2014г.от 10:00ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2014