Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. "Девети септември" №1, За: Бистра Павлова, РБългария 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68229, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, гр. Етрополе,пл. "Девети септември" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/publichna-pokana/137-6-08-12-2014-dostavka-chrez-pokupka-na-nov-avtomobil-za-nuzhdite-na-obshtina-etropole.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на нов автомобил за нуждите на Община Етрополе“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка чрез покупка на един брой нов автомобил за нуждите на Община Етрополе

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания и условия за допустимост на участниците. 1.1. В процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка чрез публична покана могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на възложителя в настоящата документация и свързаните с изпълнение на поръчката нормативни актове. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗОП. При представяне на офертата участникът - чуждестранно физическо или юридическо лице, удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Ако определеният за изпълнител участник е чуждестранно физическо или юридическо лице, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка се прилагат разпоредбите на чл. 48 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП /ДВ. бр. 40 от 2014 г./. Участниците в обединението сключват договор /споразумение/. В него участниците трябва да определят едно лице, което да подаде офертата, да подпише, документите, които са общи за обединението, да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 1.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. 1.3. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 1.4. При предлагане на „Срок за гаранционно обслужване“ всеки участник следва да има предвид, че минималния гаранционен срок, който може да бъде предложен е 36 месеца, а максималният – 60 календарни месеца, считано от подписването на приемо-предавателен протокол за доставката. 1.5. При предлагане на „Време за доставка“, всеки участник следва да има предвид, че минималният срок е 1 /един/ ден, а максималният от 20 /двадесет/ календарни дни от сключването на договора и не повече от срока на валидност на офертата. 2. Административни /законови/ изисквания Възложителят отстранява от участие в поръчката участник, за който са налице обстоятелствата посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 т. 1 и ал. 5 от ЗОП. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 2.1. Доказване на административните изисквания За доказване на обстоятелствата по т. 2 участниците представят една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. Декларацията трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 47, ал. 9 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г./. Обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във втората си част се отнася до общината, на територията на която е постоянният адрес на участника, ако е физическо лице, респективно седалището и адреса на управление, ако участникът е юридическо лице. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител е длъжен да спази изискването на чл. 47, ал. 10 от ЗОП /ДВ, бр. 40 от 2014 г. в сила от 01.07.2014 г./. Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател: Гаранционен срок (П1) - тежест 30 % 2. Показател: Срок за доставка (П2) - тежест 20 % 3. Показател: Предложена цена (П3)- тежест 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 3. Финансови и икономически изисквания към участниците Няма финансови и икономически изисквания към участниците. 4. Технически и квалификационни изисквания към участниците Участникът в настоящата процедура следва да представи документи по чл. 51, ал. 1 от ЗОП за доказване на техническите си възможности и квалификация. 1.) Участникът в процедурата следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет сходен или еднакъв с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът представя декларация-списък на доставките сходни или еднакви с предмета на поръчката, изпълнени през последните три (3) години, считано до датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга, (Образец №8); Доказва се чрез: позоваване на публичен регистър, в който има информация за извършената доставка; удостоверение от получател на доставката; удостоверение от компетентен орган за извършената доставка. Навсякъде в документацията под “сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира изпълнение на дейности по доставка на автомобил. 2.) Участникът в процедурата следва да разполага със добре развита сервизна мрежа на територията на страната, минимум 5 пункта/фирмени сервизи. Доказва се: с Декларация - списък на пуктовете/фирмени сервизи на територията на страната, с които участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - (Образец № 9). 3.) Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики: 3.1. Предлагания автомобил да притежава минимум сертификат Евро 5; 3.2. Участниците да разполагат с внедрена интегрирана система за управление на качеството на производителя ISO 9001-2008 или еквивалент. 3.3. Декларация удостоверяваща, че участникът е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България и произхода на стоката - предлаганата техника да е оригинална, нова, неупотребявана, с гаранционен срок. Даказва се: за доказване на тези изисквания, участникът следва да представи: заверено копие от сертификат Евро 5 от производителя; документ удостоверяващ наличието на интегрирана система на управление на качеството на производителя ISO 9001-2008 или еквивалент – заверен препис и превод на български, в срок на валидност не по-кратъкот срока на валидност на офертата на участника; декларация че участникът е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България и за произхода на стоката, че предлаганата техника е оригинална, нова, неупотребявана, с гаранционен срок. Участник в поръчката може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или изискванията за квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, предвидени в настоящата документация за доказване на съответните възможности, участникът трябва да представи и доказателства, че при изпълнението ще има на разположение ресурсите на третите лица. 4.) Участникът трябва да представи каталози, образци, сертификати и/или фотографски снимки на автомобила, който се предлага да бъде доставен; Допълнителна информация и документи, могат да се получат на: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2014