Версия за печат

BG-град Трън

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Трън, Община Трън, град Трън, пл. "Владо Тричков" № 1 ;, За: инж. Евгения Такова, Република България 2460, град Трън, Тел.: 07731 9616, E-mail: obshtina_tran@mail.bg, Факс: 0884 898902

Място/места за контакт: http://www.tran.bg/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tran.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tran.bg/op1.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинската пътна мрежа на Община Трън за експлоатационния сезон 2015 година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмета на поръчката обхваща Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационен сезон 2015г. Обем на поръката обхваща 175 км. Общинска пътна мрежа разположена на територията на община Трън. Почистването на пътищата и поддържането им обхваща дейности по снегопочистване и опесъчаване в зимния период 01.01.2015г. – 31.03.2015г. – 01.11.2015 – 31.12.2015г., при наличие на валежи от сняг и поледици, в рамките на финансовите средства, преведени на община Трън от Републиканския бюджет за зимно поддържане на общинските пътища, но не повече от целевите средства, определени на община Трън за дейността – 64 000 (шестдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинската пътна мрежа разоложена на територията на община Трън.

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с общите и специфични изисквания на българското законодателство. При извършване на дейностите по зимното поддържане и снегопочистване да се спазват Закона за пътищата, Закона за движение по пъищата, Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата. При работа да се ползва необходимата сигнализация за осигуряване безопасността на движение и да се спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Извършваните дейности и използваните материали, които ще бъдат ползвани при поддръжката на пътищата следва да отговарят на "Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата" (НАПИ 2009 г.), дял IV – “Зимно поддържане” и БДС. Предлаганите единични цени за снегопочистване и опесъчаване да са за 1 км. почистен път в двете посоки до осигуряване на нормална проходимост на пътищата при зимни условия, а не за пробег на машините. При формиране на единичните цени да бъдат включени всички елементи на ценообразуването, в т.ч. разходи за необходимите видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното й завършване. Използваните материали да са калкулирани в общата цена за услугата. Единичните цени да са валидни и да се отнасят за целия експлоатационен сезон зимно поддържане на 1 км., независимо от броя на използваната техника и броя на преминаванията за почистване. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ към технически възможности и/или квалификация на участниците: През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил услуга/и с предмет, подобен на предмета на поръчката; Под услуги с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: услуги за извършване на дейности по зимно поддържане на пътища от ІV, ІІІ, ІІ, І клас, както и автомагистрали. Минималният брой и вид техника собствена или наета, която трябва да е на разположение за изпълнението на дейностите включва верижни машини – минимум 75 к.с. – 2 бр., верижна машина или трактор - снегорин минимум 101 к.с. – 1 бр; трактор- снегорин мин. 100 к.с -1 бр. Камион- снегорин с пясъкоразпрасквач мин. обем на бункера 5 куб.м- 2 бр. Участникът доказва техническите изисквания за изпълнение на поръчката с представянето на свидетелства за регистрация на МПС, фактури, доказателства за собственост или наемане на техниката. Всеки участник може да предложи по-голям брой техника за изпълнение на дейностите. Участникът в поръчката гарантира, че всички транспортни средства са регистрирани и застраховани и работят в съответствие с всички действащи закони и нормативни актове. Участникът следва да има и съответния брой квалифицирани и подходящо обучени лица, назначени по трудов или граждански договор за срока на изпълнение на договора, които да управляват техниката. На транспортните средства и съоръженията трябва да работят само квалифицирани и лицензирани водачи. Възникналите повреди по пътната настилка в следствие на проведените снегопочистващи работи, се отстраняват от Изпълнителя на услугата за негова сметка. Съобразно метеорологичните условия, изпълнителят следва да бъде на разположение на възложителя и да предоставя услугата незабавно при поискването й от възложителя. Заплащането на действително извършените видове и количества работи, до максималния размер на сумата по договора, ще се извършва ежемесечно на база оформени констативни протоколи и фактури. Изпълнителят гарантира, че има на склад достатъчно пясък за обезопасяване и почистване на пътищата при снеговалеж и поледица. Използваните материали се калкулират в общата цена за услугата и се съхраняват в складове на Изпълнителя. Участникът следва да разполага със следната база (собствена или наета), необходима за изпълнение на поръчката: - Склад и площадка за съхранение на техниката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/12/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи:Административен сведения за участника; Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представя се в заверено от участника копие. Ако не е посочен ЕИК - да се представи документ за актуално състояние, съгл. чл. 24, ал. 1 от Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът следва да е с дата на издаване, предшестваща отварянето на офертата, не по-късно от 2 месеца. Представя се в официален превод. Когато участникът е физическо лице представя копие от документ за самоличност;Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП; При участници обединения - копие на договора за обединение; Списък на услугите сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години; Декларация за техническото оборудване; Списък на собствени или наети техничеки лица; Списък на собствена или наета складова база; Декларация за предвидените подизпълнители; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Декларация за оглед и запознаване с общинските пътища; Техническо предложение; Ценово предложение. Офертата се подава в сградата на Община Трън, пл. "Владо Тричков" № 1, Деловодство, в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и предмета на поръчката. Непредставянето на някои от изискваните горе документи води до отстраняване на участника от участие в процедурата.Важно! Прогнозна стойност посочена в раздел ІІІ от настоящата публична покана е без вкл.ДДС и е максимално предвиденият финансов ресурс, с който възложителят разполага.Техническите условия и образците са налични на профил на купувача: http://www.tran.bg/op1.php;Дата, място и час на отваряне на офертите: 18.12.2014г. в 13:30ч. в сградата на Община Трън, пл. Владо Тричков" № 1 –заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014