Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Милко Харалампиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-022.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт кухненски блок в ОДЗ„Еделвайс”, кв. „Дружба”, гр. Сливен” С ремонта се предвижда да се извършат следните СМР: oНаправа настилка гранитогрес - гладък/без релеф, негланциран, в цвят светъл, сходен с този на съществуващата настилка от теракотни плочи, с размери 33/33 см. oДоставка и монтаж на подов сифон ф110 oДоставка и монтаж на подов сифон ф50 oНаправа кърпежи на облицовка от гипсокартон oНаправа кърпежи на гипсова шпакловка по стени и тавани oБоядисване частично с бял латекс по стени и тавани oРемонт на входна врата 90/250 от РVС профил - подмяна РVС панел тип сандвич oДемонтаж на РVС панел 90/250 и предаването му в склада на Община Сливен oДоставка и монтаж на РVС врата, плътна, с отваряема част 90/200 oОбръщане на дограми - двустранно oСмяна на единични плочки от фаянсова облицовка по стени oСмяна на единични плочки от теракотна настилка oДоставка и монтаж на РVС ревизионна розетка 20/20 см oДоставка и монтаж на СК 1/2" за ел.бойлер oДоставка и монтаж "мека" връзка с дължина 40 см. за ел.бойлер oДоставка и монтаж на седяща смесителна батерия с месингова ръкохватка върху кухненска мивки oИзхвърляне на строителни отпадъци oДемонтаж на съществуваща аспирация от поцинкована ламарина и предаването и в склад на Община Сливен oПреработка на РVС прозорец с размери 70/100 см. /южен, среден/ в помещението за готвене, като се смени стъклопакета с РVС плоскост, за монтаж на вентилационна решетка oДоставка и монтаж на вентилационна решетка ПЖР Fсв.= 0.22 м2 и мрежа oДоставка и монтаж на двупанелен радиатор тип ПККП 1200/500, в т.ч.тръбни връзки,термовентил с термо глава и радиатор вентил oДоставка и монтаж на двупанелен радиатор тип ПККП 500/600, включително промяна на тръбната връзка в т.ч.тръбни връзки,термовентил с термо глава и радиатор вентил oДоставка и монтаж на покривен смукателен вентилатор, с куплиран двигател, за външен монтаж, за маслени и влажни пари с параметри 1850 м/ч, 380 Ра oНаправа и монтаж на въздуховод Ф250 мм. от неръждаема ламарина - прав oНаправа и монтаж на въздуховод от неръждаема ламарина - фасонен oДоставка и монтаж на регулираща клапа на въздуховод за крайстенен смукател oДоставка и монтаж на кухненски смукател,островен тип с 4 бр. филтри от неръждаема стомана,р-ри 1600х900х400м от каталог на ф-ма "Робуста", гр. Пловдив или еквивалентен oДоставка и монтаж на кухненски смукател, стенен тип с 2 бр. филтри от неръждаема стомана,р-ри 900х900х400м от каталог на ф-ма "Робуста", гр. Пловдив или еквивалентен oДоставка и монтаж на мивка кухненска с две гнезда 40/40, с р-ри 1800/600/850 oДоставка и монтаж на мивка кухненска с едно гнездо с р-ри 1800/600/850 - лява oДоставка и монтаж на мивка кухненска с едно гнездо с р-ри 1800/600/850 - дясна oДоставка на транжорна маса с р-ри 500/700/850 oДоставка на стелаж неръждаем с 4 рафта с р-ри 1000/500/1800 oДоставка на шкаф-маса с борд, с отварящи се с долен рафт врати, с р-ри 1000/600/850 oДоставка на маса работна островна с долен рафт с размери 1500/600/850 oНаправа канал в бетонов под, включително полагането в него на същ. кабел СВТ oДоставка и монтаж на ПВ oДоставка и монтаж на влагозащитен контакт oДоставка и монтаж на контакт двоен за скрит монтаж oДоставка и монтаж на ключ за ел. бойлер oНаправа електрозахранване на покривен вентилатор oЕл. замерване на съпротивлението и зануляването на инсталацията, включително представяне на протоколи за това oДоставка и монтаж на акумулаторна батерия "EXIT" Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествена сметка - Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, кв. "Дружба", ОДЗ "Еделвайс"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване първа група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е ремонт на сгради.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 – тежест в комплексната оценка 60 точки 2.Срок за изпълнение К2 – тежест в комплексната оценка 40 точки Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 60 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение (по предложение на участника в календарни дни) - тежест 40 точки (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: Срок(мин.брой календарни дни) К2 = ----------------------------------------- * 40 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка, а „Срок (участник)” е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават висше образование с квалификационна степен „бакалавър”, в областта на строителството и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 17.12.2014 г. 15:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-022.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2014