BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2015г.» по обособени позиции, както следва: 1.Обос.позиция №1: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 25 км в село Обретеник и участък RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/; 2.Обос.позиция №2: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700/Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово; 3.Обос.позиция №3: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 /Екз.Йосиф-Е-85/ и на уличната мрежа с дължина 28 км в село Екзарх Йосиф; 4.Обос.позиция №4: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800» /Г.Абланово-Батин/ и на уличната мрежа с дължина 15 км в село Батин; 5.Обос.позиция №5: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 12 км в село Брестовица; 6.Обос.позиция №6: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и на уличната мрежа с дължина 23 км на град Борово /юг/; 7.Обос.позиция №7: Зимно поддържане и снегопочистване на участък RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 6 км в село Волово; 8.Обос.позиция №8: Уличната мрежа с дължина 23 км в град Борово /север/. 9.Обос.позиция №9: Опесъчаване и третиране на участъци от ОПМ, както следва: 1. RSE 1001-50004 отсечка от км.0+000 до км.4+300 /Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 25 км в село Обретеник и участък RSE 1005-51021 отсечка от км.0+000 до км.2+300 /Е-85-Батишница/; 2.RSE 1001-50004 отсечка от км.4+300 до км.10+700/Обретеник-Г.Абланово/ и на уличната мрежа с дължина 37 км в село Горно Абланово; 3.RSE 2002-50008 отсечка от км.0+000 до км.8+000 /Екз.Йосиф-Е-85/ и на уличната мрежа с дължина 28 км в село Екзарх Йосиф; 4.RSE 1001-50004 отсечка от км.10+700 до км.17+800 /Г.Абланово-Батин/ и на уличната мрежа с дължина 15 км в село Батин; 5.RSE 1003-50012 отсечка от км.3+000 до км.6+400» /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 12 км в село Брестовица; 6.RSE 2006-51027 отсечка от км.0+000 до км.5+600 /Борово-Баниска/ и на уличната мрежа с дължина 23 км на град Борово /юг/; 7.RSE 1003-50012 отсечка от км.0+000 до км.3+000 /Волово-Брестовица/ и на уличната мрежа с дължина 6 км в село Волово; 8. Уличната мрежа с дължина 23 км в град Борово /север/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно участъците от пътната и уличната мрежа в Община Борово, включени в обособените позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Борово, с. Батин, с. Брестовица, с.Волово, с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участника, изискуеми документи и информация. Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ в следната последователност: 1.Ценово предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/, 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/; 4.Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола, придружен с копия от трудови/граждански договори, свидетелства за управление на МПС и др. /по образец/; 5.Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване извършване на снегопочистване и/или опесъчаване, придружен от документи за собствеността и наема за срока на изпълнение на поръчката /по образец/; 6.Декларация за приемане условията на проекта на договор /по образец/; 7.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /по образец/. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка и задължително обособените позиции, за които участва кандидатът. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП ( освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя), и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. ! Възложителяте длъжен да публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП договора и допълнителните споразумения към него. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка се публикува в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. Квалификационни и Технически изисквания към участниците: 1. Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и обезпечена, за което да се предоставят доказателства. 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите; 3. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Срок на изпълнение: от 01.01.2015г. до 31.12.2015 година. Отваряне на офертите: на 18.12.2014г. от 09:00ч. в заседателната зала на общината, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014