Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Начално училище "Васил Левски" - Варна, гр. Варна, ул. Места №27, За: Стела Петрова - директор, Вяра Русанова - главен счетоводител, Дарина Борисова - ЗАС, Република България 9003, Варна, Тел.: 052 370693; 052 391453, E-mail: nu_levski@abv.bg, Факс: 052 370693

Място/места за контакт: град Варна 9003, ул. Места 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nulevski.com/.

Адрес на профила на купувача: http://nulevski.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на закуска, плод, мляко, чай и млечнокисели продукти за учениците от I до IV клас и децата от ПГ за 2015 г. в НУ „Васил Левски“, съгласно ПМС № 308/20.12.2010г.”, Конкретният брой закуски за всяка ежедневна доставка ще се уточнява предходния учебен ден. Всеки участник има право да представи само една оферта. Договорите за приготвяне и доставка на храна за закуска, които ще бъдат сключени въз основа на провеждане на процедурата по реда на Глава VІІІа от ЗОП ще бъдат за периода от 05.01.2015 г. до 31.12.2015 г., като доставките ще се извършват само в учебните дни от годината. В училището на ден закусват средно 330 деца от І-и до ІV-и клас и децата от Подготвителните групи. Хранодните за периода на поръчката 05.01.2015 г. – 31.12.2015 г. прогнозно са 150 учебни дни. През периодите на ваканции, официални празници и неучебни дни не се извършва хранене. Маскималната единична цена за закуска е 0,50 лв. без ДДС. Прогнозна стойност на поръчката – 24750,00 лв. без ДДС/ 29700,00 лв с ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15813000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хранителни продукти, използвани за закуска


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща прогнозна стойност на поръчката е в размер на 24750.00 лв. без ДДС. Прогнозните стойности обхващат изпълнение на договора за период от 150 учебни дни в периода 05.01.2015 г. – 31.12.2015 г. при прогнозирано среднодневно количество – 330 /триста и тридесет/ броя закуски. Максималната стойност на една закуска е 0,50 лв. без ДДС. Участниците нямат право да оферират цена над 0,50 лв. без ДДС на брой закуска. Участник оферирал по-висока цена от посочената – 0.50 лв. без ДДС за брой закуска, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количеството на заявените за доставка закуски, в зависимост от посещаемостта на учениците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НУ "Васил Левски" град Варна, ул. Места 27

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да разполага с минимум един обект за производство на храна, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните, от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Всеки участник трябва да разполага с минимум две собствени или наети транспортни средства, които да са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ и да са на разположение на участника за целия период на изпълнение на поръчката. Всеки един от участниците трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. лице отговарящо за контрола на качеството и с минимум едно лице с образование или квалификация в областта на общественото хранене, което да участва в приготвянето на храната за учениците, съгласно чл. 8 от Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците. Участникът следва да е внедрил система за безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и/или търговеца на предлаганите изделия по чл. 70, ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, или еквивалентни. За чуждестранни участници - еквивалентни документи на посочените по- горе, съобразно законодателството по местоседалището им. Това обстоятелство се доказва със сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти; ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или декларация удостоверяваща, че кандидатът има разработена и внедрена НАССР система. Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно най-малко три договора еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. Всяка партида храни трябва да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност. Когато храната се доставя предварително опакована, опаковката трябва да я предпазва от външно замърсяване и да не променя органолептичните й характеристики (качества на продуктите, включващи: външен вид, вкус, цвят, мирис, аромат). Когато храната се доставя за разпределяне на място, тя следва да се пренася в термофорни кутии/съдове, запазващи нейните органолептични качества и да се доставя до съответното помощно помещение за ученическо столово хранене, където да се разпределя в посуда на Изпълнителя. Изпълнителят следва да осигури персонал за разливането и сервирането на храната. Доставките се осъществяват с транспорт на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията на кандидатите се класират във възходящ ред на предложената цена от всеки от участниците. От кандидатите се избира този с най-ниска цена и се класира на първо място. В случай че, се установи една и съща цена Комисията, назначена да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в град Варна 9003, Община Варна, ул. Места 27 – НУ «Васил Левски». Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Оферта – Приложение № 1 • Административни сведения - Приложение № 2; • Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП за запознаване с условията на поръчката и приемане условията на проекто-договора - Приложение № 3; • Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър; • Декларация по ЗЗЛД – Приложение № 4 • Декларация за разположение – Приложение № 5 • Декларация по чл. 47 ал. 9 от ЗОП – Приложение № 6 • Декларация по чл. 55 ал. 7 от ЗОП – Приложение № 7 • Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и - Приложение № 8 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 8а (ако е приложимо); • Документи, доказващи техническите възможности: • Списък на основните договори за същите и/или аналогични доставки, извършени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите на доставките; • Препоръки от Възложители за доставки с аналогичен предмет; • Декларация за търговска отстъпка и за срок за спешни и/или извънредни доставки - Приложение № 9; • Декларация за съответствие и местоизпълнение – Приложение № 10 • Декларация за константност на цените – Приложение № 11 • Декларация за качеството на храната и използваните методи за приготвянето й – Приложение № 12 • Списък на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката - с образование или квалификация в областта на общественото хранене, който ще участва в приготвянето на храната за учениците, съгласно чл. 8 от Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, придружен със заверени от участника копия на документи за образование и квалификация и сключени трудови договори (заверени от участника копия); • Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, регистрирани по Закона за храните –придружен със заверени от участника копия на документи за собственост или други, доказващи основанието за ползването им от участника през целия срок за изпълнение на поръчката, както и удостоверения за регистрация на транспортните средства по Закона за храните; • Списък за наличните собствени и/или наети обекти, вписани в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни – придружен от заверени от участника копия на документи за собственост или други, доказващи основанието за ползване на обектите, както и удостоверения за регистрацията им по Закона за храните. • Декларация свободен текст от участника, че има разработена и внедрена HACCP система за управление безопасността на приготвяните храни; • Сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукт или еквивалентен; • Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. • Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия участника); • Ценово предложение – Приложение № 12 • Проект на договор – Приложение № 13 • Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2014