Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и кавлизация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" № 3, За: Екатерина Динкова, инж. Илия Смилянов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519857; 073 519879, E-mail: vik_bl@avala.com, Факс: 073 884170

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34113100

Описание:

Джипове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „Пикап“, 1 брой нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „SUV“ и 1 брой употребяван автомобил, тип „Хечбек“, с дата на 1-ва регистрация не по-рано от 2011 година, с максимален пробег не повече от 60 000 (шестдесет хиляди) километра, придружен с необходимата техническа документация, свързана с обслужването на автомобила

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко централен гараж на възложителя в гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Предлаганите автомобили тип „Пикап“ и тип „SUV“ да бъдат нови, неупотребявани, да са сглобени от нови, неупотребявани части. 2. Предлаганият употребяван автомобил, тип „Хечбек“ да бъде с дата на 1-ва регистрация не по-рано от 2011 година, с максимален пробег не повече от 60 000 (шестдесет хиляди) километра, придружен с необходимата техническа документация, свързана с обслужването на автомобила. Техническите характеристики на автомобилите са подробно описани в "Техническа спецификация", неразделна част към настоящата публична покана, която е достъпни на профила на купувача: www.vikblg.com. 2. Срок на доставка: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на договор за изпълнение на настоящата поръчка. 3. Гаранционен срок: - за 1 бр. нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „Пикап“ - минимум 5 години или 100 000 км пробег. - 1 бр. нов, неупотребяван високопроходим автомобил, тип „SUV” - минимум 5 години или 100 000 км пробег. - за 1 бр. употребяван автомобил, тип „Хечбек“ - минимум 1 (една) година или 20 000 (двадесет хиляди) км пробег. 4. Изисквания към участниците: да бъдат производители или надлежно упълномощени официални представители/дистрибутори на производители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите съдържащи се в офертата - образец № 1; 2.Данни за лицето, което прави предложението - образец №2; 3.Декларация за срок на валидност на офертата – образец № 3; 4.Описания и фотографски снимки на автомобилите; 5.Документи, удостоверяващи съответствието на техническите характеристики на автомобилите с изискванията на Възложителя; 6.Техническа предложение за изпълнение на поръчката - образец № 4; 7.Ценова оферта - попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение - образец № 5; 8.Проект на договор – надлежно оформен, подписан и подпечатан; 9.Документ/и, удостоверяващ/и, че участникът в поръчката е производител или надлежно упълномощен представител/дистрибутор на производител. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 15.12.2014г., 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2014