Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" 1, За: инж. Румен Стоилов, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-021.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания:1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора.2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на сключения договор.3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя.4. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.5. Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.6. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за избиране на направления от абонатите на корпоративната група.7.Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по направления, време и стойност.8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за определени абонати.9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта.10. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на допълнително подадени номера.ІI. Технически изисквания за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа. Всеки участник следва да предоставя услугата съгласно изброените по-долу изисквания:1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1.2.Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.3. Всички изходящи обаждания от телефонните номера на Община Сливен да се идентифицират в мрежата с географски код.4.Предоставяните телефонни услуги (POTS, ISDN BRA и ISDN PRA) следва да отговарят на следните параметри и стандарти или алтернативни осигуряващи същото качество и да са съвместими с оборудването на Възложителя:a.Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01);b.Поддържане на audio-codecG.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга;c.Телефония (audio/3.1kHz), (ЕТS 300 111).5.Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на Община Сливен.6.Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания до пълното им отпадане и към единен европейски номер 112. 7.Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера 0700, 0800 и към услуги с добавена стойност. 8.Други допълнителни услуги предложени от участника.9.Определеният за изпълнител участник да предоставя на Община Сливен безвъзмездно детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура.10.Детайлизираната сметка да съдържа най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС и със ДДС.Продължава в "Изисквания за изпълнение на поръчката".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64212000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите, посочени в Таблица 1, от Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. 2.Предоставяне на абонаментни SIM-карти, за включване към своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 3.Предоставяне на допълнителни SIM-карти, със срок на действие, съответстващ на срока на договора. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническа спецификация – Приложение № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Продължение от "Кратко описание": 11.Изпълнителят да предостави на оторизиран представител на Община Сливен права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка и освободени от заплащане електронни фактури за: всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на всяко осъществено повикване;12.Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk. 13.Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на услугите на Община Сливен, а така също и еднократните разходи за преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.Техническите изисквания следва задължително да залегнат в Техническото предложение (Образец № 2, към документацията за участие) на участника, което представлява неразделна част от договора. Изпълнителят се задължава по всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, да увеличи броя им, да се откаже или да прехвърли на трето външно лице - друго ведомство, фирма, външна организация или за физическото лице, ползващо прав телефонен пост/, при изрично съгласие за това на третото лице).В офертата си участникът представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Обр №2;4. Ценово предложение-Обр №3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Обр №4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6. Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС-заверено копие. 7.Общи условия по предоставяне на електронни съобщителни услуги, подписани от участникта (заверено на всяка страница копие).8.Декларация за покритие по население и територия на страната от GSM и UMTS мрежата на участника, актуално кум 31.12.2013 г.9.Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Заб:Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.10.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр. №5;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 12. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, са следните: Комплексната оценка К се изчислява по следната формула: К= Км*0,5 + Кф*0,5, където:Км е оценката на предложението за предоставяне на мобилни услуги;Кф е оценката на предложението за предоставяне на фиксираните услуги Км = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7, където: 1. K 1-Месечна абонаментна такса за една СИМ карта. Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 30 т., а всеки следващ участник получава с 10 т. по-малко. 2. К2 - Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати в мрежата на участника, абонати на други мобилни мрежи в РБ, абонат от корпоративна група, абонат на фиксирана мрежа в РБ и първоначална такса свързване).Участник предложил цена равна или по-малка от 0,04 лв./мин., получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления:- към абонати в мрежата на участника;- към абонати на други мобилни мрежи в РБ;- към абонат от корпоративна група;- към абонат на фиксирана мрежа в РБ;- цена на първоначална такса свързване.3.К3-Брой включени минути за национални разговори извън мрежата на участника за една СИМ карта. Участник предложил 10 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.4.К 4-Брой включени минути за национални разговори в мрежата на участника за една СИМ карта. Участник предложил 44640 или повече включени минути за една СИМ карта, получава максимален брой точки - 10 т., а всеки следващ участник получава с 3 т. по-малко.5.К5-Тарифиране на разговорите. Участник предложил тарифиране на разговорите (след първоначалния период на тарифиране от 30 секунди) от 1 секунда или по-малко, получава максимален брой точки - 5 т., а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.6.К6-Покритие по население от GSM мрежата на участника.Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки - 5 т., а всеки следващ участник получава с 2 т. по-малко.- Покритието на участниците се доказва с декларация от участника, като данните следва да съвпадат с подадените във въпросника за дейността през 2013 г. към Комисия за регулиране на съобщенията за покритието на мрежата на участника към дата 31.12.2013 г. В случай на различие, участника ще бъде отстранен.7.К7-Покритие по население от UMTS мрежата на участника.Участника с най-добро покритие по население получава максимален брой точки - 10 т., а всеки следващ участник получава с 3 т. по-малко.- Покритието на участниците се доказва с декларация от участника, като данните следва да съвпадат с подадените във въпросника за дейността през 2013 г. към Комисия за регулиране на съобщенията за покритието на мрежата на участника към дата 31.12.2013 г. В случай на различие, участника ще бъде отстранен.Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.Максималната стойност на Км е 100 точки. Кф = К1+K2+K3+К4+К5, където:1.K1-Месечна абонаментна такса за всички услуги посочени в Таблица 1, от Техническата спецификация Приложение № 1.Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 2 500 лв., получава максимален брой точки - 15 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.2.К2-Средна цена на минута разговор (средна цена на минута – към: абонати на фиксирани мрежи за селищни разговори, абонати на фиксирани мрежи за междуселищни разговори, абонати на мобилни мрежи в РБ и първоначална такса свързване).Участник предложил цена равна или по-малка от 0,11 лв./мин., получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. Продължава в "Допълнителна информация".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Показатели за оценка на офертите":Участниците предлагат цена за всяко едно от следните направления:- към абонати на фиксирани мрежи за селищни разговори;- към абонати на фиксирани мрежи за междуселищни разговори;- към абонати на мобилни мрежи в РБ;- цена на първоначална такса свързване.3.К3- Брой включени минути за национални разговори Участник предложил 16 000 или повече включени минути, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко.4.К 4-Първоначална такса за активиране на услугите. Участник предложил най-ниската първоначална такса за активиране на услугите, получава максимален брой точки - 20 т., а всеки следващ участник получава с 5 т. по-малко. 5.К5-Покритие на мрежата на участника. Оценката се извършва по следната формула:К5 = (К5 n / К5 max) * 25,Където К5 n е доказания брой географски номера от участника, чието предложение се оценява; К5 max е максималният доказан брой географски номера измежду участниците.В случай, че участник декларира брой, различаващ се с повече от 10% с установения от Възложителя, то за целите на оценката се прилага установеното от Възложителя число. Валидността на офертите е 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 13.12.2014 г., 16:45 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-021.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2014