Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ул. "Независимост"№20, За: Румяна Иванова, Соня Георгиева, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 603167, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техника за 2015 година

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30237000, 50320000

Описание:

Части, аксесоари и принадлежности за компютри
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Според възникналата необходимост

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул. "Независимост" №20

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Участниците трябва да представят оферта в запечатан, надписан и непрозрачен плик. Тя следва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП:1. Офертата (Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци публикуване на интернет страницата www.dobrichka.bg. Офертата задължително съдържа: 1.1. Документи, удостоверяващи правосубектност описани в документацията. 1.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); 1.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие); 1.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 1.1. и/или 1.2. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП– попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4), 1.6. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал. 4 от ЗОП – ако е приложимо (Приложение № 5), 1.7. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора (Приложение № 6) 1.8. Административни сведения за участника (Приложение № 7), 1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП(Приложение № 8). 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3 с пълно описание на начина на изпълнение на поръчката с оглед изпълнение на техническите изисквания. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Към него трябва да се приложат: 2.1. Копие от документи за качество на предлаганите материали и консумативи от производителя или от официален негов представител. 2.2. Копие на документ удостоверяващ правото на ползване на сервизната база, в която се извършват услугите и ремонтите, която декларират, че се намира на територията на гр.Добрич. (нотариален акт, договор за наем с минимум срок на ползване до 31.12.2015г. или др.) 2.3. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и доказателството за извършената доставка или услуга предоставено под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 2.4. Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката с посочено образование, професионална квалификация и професионален опит и копие от документи доказващи професионалната квалификация.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца (Приложение № 2). Варианти на предложения в офертата не се приемат. ІІ. Изисквания съгласно техническото задание- съгласно Техническото задание публикувано на www.dobrichka.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертата на всеки участник е комплексна. Тя е сума от оценките на офертата на даден участник по отделните показатели: К=К1+К2+К3+К4 К1 = Т1 х 0,50 К2 = Т2 х 0,30 К3 = Т3 х 0,10 К4 = Т4 х 0,10 Т1 е броят точки, които всеки участник получава за своето предложение по първия показател – Предлагана обща цена за Група 1 (Таблица І-1). Предложението с най-ниска цена получава 100 точки. Всяко следващо с 2 точки по-малко. Пример: Ако предложението с най-ниска цена е получило 100 точки, участникът предложил втора по размер цена ще получи 98 и т.н. Следователно К1.1.=100х0,50; К1.2.= 98 х0,50 и т. н. Т2 е броят точки, които всеки участник получава за своето предложение по втория показател – Предлагана обща цена за Група 2 (Таблица І-2). Предложението с най-ниска цена получава 100 точки. Всяко следващо с 2 точки по-малко. Т3 е броят точки, които всеки участник получава за своето предложение по третия показател – Обща стойност за осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техника (Таблица ІІ). Предложението с предложена най-ниска стойност получава 100 точки. Всяко следващо с 2 точки по-малко. Т4 е броят точки, които всеки участник получава за своето предложение по четвъртия показател – Срок на доставката/услугата, но не по-късно от 3 работни дни описани в Приложение №3, точка 4. Предложението с най-малък срок получава 100 точки. Всяко следващо с 2 точки по-малко. Всяка оферта се оценява по горните формули и показатели. Резултатите се записват в оценителен лист. След, което се подреждат по низходящ ред на получените точки. На първо място се класира участникът с най-висока оценка К. От участниците, получили еднаква комплексна оценка, по-напред се класира участникът, който е получил по-висок коефициент К1. При еднаквост на К1 се преценява по К2 и т.н. Оценката по всеки отделен показател и комплексната оценка се изчислява с точност до втория десетичен знак след цялото число.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посочената прогнозна стойност е без ДДС. Желаещите да получат документацията за участие в поръчката могат да направят това като я изтеглят от офицялния сайт на община Добричка - www.dobrichka.bg., раздел "Профил на купувячя". Отварянето на офертите ще се извърши на 15.12.2014 г. от 14:00 часа в зала 108 в сградата на Общинската администрация, на адрес гр.Добрич, ул. Независимост №20. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2014