Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Република България 1849, София, Тел.: 0882 826677, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=47.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на денонощна физическа охрана на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, находящ се в гр. София, кв. Кремиковци”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на денонощна физическа охрана на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи за срок от две години.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят следва да осигури дневна охрана от 9:00 до 17:30 часа на контролно-пропусквателния пункт (КПП) на входа на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инциативи (ЦРЧРРИ) през делничните дни; 2. Изпълнителят следва да осигури нощна въоръжена охрана от 17:30 до 9:00 часа през делничните дни и денонощна 24-часова охрана през почивните и празнични дни и видеонаблюдение в ЦРЧРРИ на КПП, Учебен корпус, хотели, ресторант, тенис корт и прилежащото парково пространство; Дейностите по т. 1 и 2 следва да се осигурят за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. Местоположението на обекта за охрана е комплексът на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи с адрес: гр. София, кв. Кремиковци. Предмет на охраната е живота и здравето на работещите в ЦРЧРРИ служители, външни посетители, сградите и имуществото в тях, съоръженията. Контролно-пропускателния режим (КПР) да се извършва по начин, който да не уронва честта и достойнството на служителите и външните посетители. Охранителите осъществяват контрол на достъпа на служителите и външните посетители, по ред и начин указан от ЦРЧРРИ. Изискване към физическата охрана: • Денонощен пост от охранители, осъществяващи охраната и пропускателния режим в ЦРЧРРИ; • Място за осъществяване на охраната и пропускателния режим – КПП на ЦРЧРРИ; • В почивни, празнични дни и извън работно време, осъществява охраната и чрез периодичен вътрешен обход на сградите, съоръженията и прилежащия терен през два астрономически часа (четни); Допълнителни изисквания: Изпълнителят да разполага с мобилна група за оказване на съдействие при възникване на конфликтни ситуации с радио или GSM връзка. Ръководителят на групата за охрана да има възможност, при необходимост, да бъде извикан и да достигне до обекта, за не повече от 20 минути, по всяко време от денонощието. Същият да разполага със служебен или собствен автомобил. Охранителите да са физически и психически годни за такъв вид работа и да са облечени с подходяща за охранявания обект униформа. При поискване от ръководството на ЦРЧРРИ, изпълнителят да бъде в състояние да замени определени охранители, с които изпълнява поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Кц е предложената цена, с относителна тежест 80 % - Коп е опит в изпълнението на договори със сходен предмет, с относителна тежест 20 %. *Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Кц х 0.8)+ (Коп х 0.2) 1. Показател 1 (Кц) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 (сто); Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща цена за охрана) – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Кц = (Ц min (лв.)/ Ц n (лв.)) х 100, където : “Кц” е оценка за “Предложена цена “; “Цmin.” е най-ниската предложена цена ; “Цn” е цена на n- я участник. ВАЖНО! – Максималната възможна цена е 56 000 лв. без ДДС. Оферти с по-висока от максималната цена няма да бъдат разглеждани. Важно: Към Ценовото предложение на участниците трябва да се приложи финансов разчет на законоустановените разходи при образуването на цената за един охранител. За предложена единична цена на охранител на месец под 500 лева без ДДС на участника се отнемат 20 точки от оценката по показателя. 2. Показател 2 (Коп) – опит в изпълнението на договори със сходен предмет Доказателства за изпълнените договори със сходен предмет през последните две години. Кандидата, който притежава най-голям опит получава 100 точки, този с най-малък 10. Предложенията на останалите кандидати се оценяват чрез интерполация. Максималната КО, която може да получи всеки участник е 100 (сто) точки. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято предлаганата цена е по-ниска.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация е налична, общодостъпна и безплатна на сайта на ЦРЧРРИ, "Профил на купувача". Офертите се получават на адрес: гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 15.12.2014 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци, от 09:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2014