Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране на следните инвестиционни проекти: 1.Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в УПИ ІV, кв.89, гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово 2. Изграждане на защитено жилище в с.Янково за хора с психични разстройства“ - Община Смядово за нуждите на Община Смядово. 3. Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства“ в УПИ ІІ, кв.12, с ид.67708.305.84по кадастралната карта на гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000, 71210000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Проектиране на следните инвестиционни проекти по обособени позиции както следва : Обособена позиция №1: „Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в УПИ ІV, кв.89, гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” Обособена позиция №2: „Изграждане на защитено жилище в с.Янково за хора с психични разстройства“ - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” Обособена позиция №3: „Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства“ в УПИ ІІ, кв.12, с ид.67708.305.84по кадастралната карта на гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер: 29 000. лв. без ДДС, и по обособени позиции: Обособена позиция №1. „Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора в УПИ ІV, кв.89, гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” - 12 000 лв. без ДДС. Обособена позиция №2„Изграждане на защитено жилище в с.Янково за хора с психични разстройства“ - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” - 4 000 лв. без ДДС. Обособена позиция №3. „Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства“ в УПИ ІІ, кв.12, с ид.67708.305.84по кадастралната карта на гр.Смядово - Община Смядово за нуждите на Община Смядово.” - 13 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП. Участникът следва да представи документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Участникът трябва да притежава застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за целия срок на договора. В случай че застраховката не покрива срока на договора, участника следва да представи и декларация в свободен текст удостоверяваща че при евентулното избиране на участника за изпълнител същия ще представи застраховка за срока на изпълнение на дейностите предмет на тази покана. Участникът трябва да разполага със правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката, както следва: Участникът трябва да разполага със правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката, както следва: За обособена позиция 1: Архитект - с образователно квалификационна степен „Магистър” или приравнена такава, с професионален опит в областта на проектирането, притежяващ пълна проектантска правоспособност от КАБ или еквивалентна, притежаващ опит в проектирането на поне един обект еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под сходен обект следва да се разбира: Участието на експерта в качеството на архитект при проектирането на инвестиционен проект за изграждане или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на сграда за социални дейности или, административна или обществена сграда Инженер Конструктор с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер Електроинсталации с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ВиК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ОВК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. За обособена позиция 2: Архитект - с образователно квалификационна степен „Магистър” или приравнена такава, с професионален опит в областта на проектирането, притежяващ пълна проектантска правоспособност от КАБ или еквивалентна, притежаващ опит в проектирането на поне един обект еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. Под сходен обект следва да се разбира: Участието на експерта в качеството на архитект при проектирането на инвестиционен проект за изграждане или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на сграда за социални дейности или, административна или обществена сграда Инженер Конструктор с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер Електроинсталации с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ВиК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ОВК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. За обособена позиция 3: Архитект - с образователно квалификационна степен „Магистър” или приравнена такава, с професионален опит в областта на проектирането, притежяващ пълна проектантска правоспособност от КАБ или еквивалентна, притежаващ опит в проектирането на поне един обект еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. -----> продължава в раздел Допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (ТП)Тежест на критерия – 50%, включващ срок за изпълнение на поръчката. Финансовата оценка (ФП). Най ниска предлагана цена. Тежест на критерия – 50% Методиката се прилага за всяка обособена позиция поотделно.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Деловодство; Офертите ще бъдат отворени на 12.12.2014 г. от 10:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. ----> продължение от раздел изисквания за изпълнение на поръчката. Под сходен обект следва да се разбира: Участието на експерта в качеството на архитект при проектирането на инвестиционен проект за изграждане или реконструкция и преустройство на лечебно заведение за болнична помощ или на сграда за социални дейности или, административна или обществена сграда. Инженер Конструктор с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер Електроинсталации с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ВиК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. Инженер ОВК с образователна степен „магистър” или приравнена такава и да притежава пълна проектантска правоспособност от КИИП. В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същия може да посочи различни експерти по отделните обособени позиции или да предложи едни и същи експерти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2014