BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствен продукт „Calcii Folinas“ за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на "КОЦ - Стара Загора"ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

300 000 mg

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лекарствения продукт „CALCII FOLINAS“ за нуждите на възложителя съгласно спецификация. Доставката му се извършва от момента на сключване на договора до 30.06.2015г. Плащането на заявения и доставен лекарствен продукт се извършва по банков път с платежно нареждане, в срок 30 дни след представяне на фактура за извършената доставка, подписана от възложителя. В ценовата оферта се посочват крайни стойности, включващи всички разходи и начисления при изпълнение на поръчката (данъци, мита, такси, застраховки, транспортни разходи, търговска печалба и др. подобни) с ДДС. Предлаганите цени се посочва в парична единица “български лев”, до пети знак след десетичната запетая. Те следва да са съобразени с нормативната уредба за ценообразуването на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък – в противен случай няма да бъдат разгледани и класирани съответните лекарствени продукти. Офертните цени на продуктите, не следва да са по –високи от референтните стойности, посочени в Позитивния лекарствен списък и трябва да са съобразени с договорните отстъпки по реда на Приложение № 10 към Наредба № 40/2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (ДВ бр.112/2004, изм. и доп.) - в противен случай няма да бъдат разгледани и класирани. Оферирания продукт следва да притежава „код НЗОК“ и той да бъде посочен - в противен случай няма да бъде разгледана и класирана офертата за съответния продукт. Класирането и определянето на изпълнител се извършва по критерий „най-ниска цена” за mg. При изпълнение на сключения договор възложителят със заявката си определя продукта с желаното от него количество активно вещество. Определеният за изпълнител осигурява гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността му без ДДС под формата на банкова гаранция съобразно образеца към публичната покана или под формата на парична сума, внесена по сметката на възложителя: Първа инвестиционна банка гр. Стара Загора – BG65FINV91501014920626, BIC- FINVBGSF. Тя е със срок на валидност до 30.07.2015г. Участникът трябва да представи : 1.Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2.Техническо предложение по образец - попълнено, подписано и подпечатано. 3.Ценово предложение със спецификация по образец - попълнено, подписано и подпечатано. 4.Удостоверение за вписване в Търговски регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.11.2014г. - по желание на оферента. 5.Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро и/или разрешение за производство и/или разрешение за внос по ЗЛПХМ. 6.Декларация за осигуряване на лекарствен продукт и спазване на цената му.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/12/2014 08:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 15.12.2014г. от 09:00 часа в Заседателната зала на втория етаж в сградата на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД - гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/12/2014