Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Надя Тодорова, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611551, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала в РЗОК Разград от служба по трудова медицина (СТМ).Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл.25а, ал.1, т.1, т.4 и т.5, чл.25а, ал.2 и чл.25а, ал.3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК, подлежащ на обслужване от СТМ номинално е 41 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Разград, СТМ, лечебно заведение на територията на гр. Разград

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Извършването на услугата включва изпълнение на основните дейности по чл.25а, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, чл. 25а, ал. 2 и чл. 25а, ал. 3 от ЗЗБУТ. СТМ следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Организира извършването на профилактичен медицински преглед и изследвания на служителите в РЗОК - Разград в срок до 31.10.2015 г., както следва: - преглед от специалист офтолмолог; - клинична лаборатория - изследване на кръвна картина с осем показателя и СУЕ. 1.2. За осъществяване на дейностите по т. 1.1, Изпълнителят следва да осигури лечебно заведение на територията на гр. Разград, разполагащо с необходимия специалист и лаборатория. Профилактичният медицински преглед се извършва по предварително съгласуван план-график между Възложителя и Изпълнителя. 1.3. Извършва анализ на здравното състояние на работещите въз основа на: - резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи; - данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; - информация за временна нетрудоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; - информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещите. 1.4. Консултира при необходимост работодателя при организирането на предварителния медицински преглед и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; 1.5. Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на служителя, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 1.6. Издава и води здравни досиета на електронен и хартиен носител с цел проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд; 1.7. Дава индивидуални съвети на служителите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.8. Разработва препоръки към Възложителя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила или на заболели служители; 1.9. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ: - обсъждане на цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагане на мерки за подобряването и; - отчитане състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост; 1.10. Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изискванията към кандидатите и документите, с които следва да удостоверяват изпълнението на изискванията са подробно описани в Техническите изисквания и указанията за офериране, неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 и 6 към поканата. Офертите се представят всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в деловодството на РЗОК Разград на адрес: гр. Разград, бул. България 36, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Документацията е на разположение на оферентите на посочения в раздел І на поканата интернет адрес в профила на купувача - РЗОК Разград. Отварянето ще се извърши при условията на чл. 101г ал.3 от ЗОП на 12.12.2014 г. от 10:00 часа, в сградата на РЗОК, бул. "България" 36, заседателна зала ІІ етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2014