BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Светла Владимирова по предмета на поръчката - 02 91451526; Ангелина Кръстева по процедурата - 02 91451480;, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451480, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2014-INV_18_A0_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонамент и доставка на определени по списък български (Tехническо задание 1а) и чуждестранни (Техническо задание 1б) периодични издания (вестници, списания и бюлетини) на адреси на БНБ в гр. София (Приложение № 2), а така също и доставка на съботно-неделни периодични издания на адреси, които ще бъдат предоставени при подписване на договора. Обособени позиции както следва: Обособена позиция №1- "Абонамент и доставка на български периодични издания, съгласно Техническо задание № 1а"; Обособена позиция №2 - "Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания, съгласно Техническо задание № 1б". Участниците могат да представят оферта както общо за двете позиции, така и за всяка поотделно. Офертата следва да включва пълния обем на съответната обособена позиция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79980000, 79823000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
Услуги по доставка на печатни издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата и заглавията, на които следва да се извърши абонамент и доставка на българските периодични издания са посочени в Техническо задание № 1а, а количествата и заглавията на чуждестранните периодични издания са посочени в Техническо задание №1б. Избраният за изпълнител участник по време на действие на договора, при необходимост, трябва да извършва доставки на допълнителни количества български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2015 г. Количеството и видът на допълнителните периодични издания, ще бъдат съгласно писмената заявка на възложителя. Допълнителните количества ще се заплащат по единични цени, посочени в предлаганата цена на избрания за изпълнител участник за конкретната обособена позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42549 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, гр.Пловдив, гр.Варна, гр.Бургас, гр.Плевен, гр.Смолян

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Българските периодични издания трябва да бъдат опаковани в отделни пакети (в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятните външни влияния (овлажняване, замърсяване и др.), надписани за всеки абонат: - в деня на тяхното отпечатване сутрин (между 7.15 ч. и 7.30 ч.) на адресите, посочени в Приложение № 2, като съботните и неделните издания и тези от официалните празници, се доставят в първият работен ден след почивните; - съботно – неделните броеве на посочени от Възложителя ежедневници и съботните издания на съответните седмичници, на адрес, който ще бъде предоставен на избрания за изпълнител участник след подписване на договора, в срок до 09:30 часа; - седмичните издания и тези с друга периодичност: в следващия работен ден след тяхното отпечатване и пускането им за разпространение на адресите, посочени в Приложение №2. Избраният изпълнител трябва да доставя заявените чуждестранни издания в опаковка, предпазваща ги от неблагоприятните външни влияния (овлажняване, замърсяване и др.) в срок до 2 (два) дни след пристигането им в България. В случай на промяна на адресите на доставка, посочени в Техническо задание №1а и Техническо задание №1б, избраният изпълнител ще извършва доставката на периодичните издания на актуалните адреси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си:1.Пълномощно на лицето, подписало офертата-представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника.2.Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.3.Представяне, съгласно образеца на възложителя.4.Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя, за обособената позиция, за която се подава офертата. 5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е в съответствие с Техническото задание на Възложителя по съответната обособена позиция. В случай, че участникът кандидатства за повече от една обособена позиция, следва за всяка от обособените позиции да посочи и опише какво предлага за изпълнение на обществената поръчка съгласно Техническо задание №1а и Техническо задание №1б. 6. Списък на доставките или услугите, които са еднакви и/или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и/или услуга. – Участникът трябва да има най-малко три доставки и/или услуги еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. 7. Копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008. При сключване на договор, избраният изпълнител/и предоставя/т гаранция за изпълнение: • За българския абонамент: 1% от сумата, посочена в чл. 2, ал. 6 от проекта на договора . • За чуждестранния абонамент: 1% от сумата, посочена в чл. 2, ал. 6 от проекта на договора. Документите се представят в оригинал или заверени копия „вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен него/техен представител. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Aбонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2015 година, съгласно Техническо задание №1а и Техническо задание №1б“ , включително обсобената/те позиция/ии, за която/които се участва. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 12.12.2014 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка:БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под №0017806, представлявана от нейния Управител.Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни.Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2014