Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет "Неофит Рилски", Ул. Иван Михайлов, 66, За: Иво Дамянов, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 0894 426034, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски" по две обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64211000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Обществени телефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не е приложимо.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия и закона. Участникът да притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на дейностите в съответствие с предмета на поръчката. Участниците подават една оферта, но задължително в пълния обем. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, задължително за двете обособени позиции: № 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; № 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайната оценка се изчислява на база оценките на двете обособени позиции, взети с равна тежест: По обособена позиция № 1: Сборна оценка от оценка на ценови показател, оценка на брой безплатни минути и оценка на специфични технически изисквания; По обособена позиция № 2: Оценката се определя при показатели: ценови критерии, технически критерии, допълнителни услуги.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Отварянето на офертите ще се състои на 11.12.2014 година от 10.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2014