Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: гл.юрисконсулт Бойка Паланова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656479, E-mail: b_palanova@plovdiv.bg, Факс: 032 656425

Място/места за контакт: дирекция "Устройство на територията"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141128OEDd388423.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти за Обектите на градската среда", във връзка с изпълнение на дейности по проект "Пловдив 2014 - 2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР),схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", договор № BG161PO001/5-02/2012/009.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71248000

Описание:

Контрол на проекта и документация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на гореописаната услуга е до 4850.00 /четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева без ДДС, съответно - до 5820.00 /пет хиляди осемстотин и двадесет/ лева с вкл.ДДС.Следва да бъде изготвена оценка за съответствие на инвестиционните проекти по см. на чл.142,ал.10 във вр.с чл.169,ал.1,т.1 от ЗУТ за обектите, подробно описани в документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4850 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на поръчката - най-късно до 7 (седем) календарни дни (за всеки от проектите поотделно) след получаване от възложителя на инвестиционните проекти, които подлежат на оценка. 2. Участниците да бъдат правоспособни лица по см. на чл.142, ал.10 във вр. с 169,ал.1,т.1 от ЗУТ, за което следва да представят съответното удостоверение (лиценз).Представеното удостоверение да бъде валидно най-малко до крайния срок за представяне на офертите. При изтичане срока на валидност на представените удостоверения участниците следва да представят актуални такива; 3. Участниците да разполагат с екип от правоспособни специалисти на територията на гр. Пловдив; 4. Участниците да разполагат с работно място (помещение/-я) на територията на гр. Пловдив. Съдържание на офертата: 1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3.декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, се представя и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/-ите. 4.техническо предложение за изпълнение на поръчката – свободен текст; 5.списък на персонала, предложен за изпълнение на поръчката, както и посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. 6.удостоверение /лиценз/ по см. на чл.142,ал.10 във вр. с чл.169,ал.1,т.1 от ЗУТ за всяко от лицата, предложени за изпълнение на гореописаната услуга; 7.ценова оферта – по образец – представя се в отделен запечатан непрозрачен плик. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник преди подписване на договора следва да представи банковата си сметка за вписването й в договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2014 17:15

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансирането се осъществява чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), проект „Пловдив през 2014-2020 г. - интелигентен, устойчив, желан европейски град”,схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/009. Публичната покана, пълната документация за участие, включително техническо описание, технически изисквания и проект на договора, са предоставени на профила на купувача на възложителя - http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141128OEDd388423 Дата на отваряне на офертите - 11.12.2014г., час - 13:00ч. Място - гр.Пловдив, пл."Централен" № 1, ет.12, заседателна зала. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2014