BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, ул."Г. Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка чрез покупка и монтаж на специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово, по проект финансиран по Договор № 61/3/3211373/2014/ 14.08.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39221000

Описание:

Кухненско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденото за доставка и монтаж специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово, включва следното:4 броя хладилници; Спирална Тестомелачка с фиксиран Басан 1 бр.; Електропарен казан 1 бр.; Професионална готварска печка 5 бр.; Перална машина за вграждане 1 бр.; Климатик 3 бр.; Трапезарен комплект /вкл.маса и столове/ 10 бр. Подробно описание на техническите параметри и характеристики е посочено в техническата спецификация към поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52017 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово, община Брезово,

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Не може да участва в поръчката участник за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ – „д“ и ал.5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 2.Участник при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.Участникът е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 4.Участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с такова дружество; Тези изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът ще ползва такива при изпълнение на поръчката. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал. 1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. Критерии за подбор - Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: 1.Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на доставки на оборудване еднакво или сходно с предмета на поръчката; 2.Участникът трябва да докаже произхода и съответствието с техническите спецификации на доставеното оборудване; Изискуеми документи за доказване на минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: 1.Участникът следва да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и доказателства за извършените доставки - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката. Удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата; 2.Участникът следва да представи кратка анотация за досегашната дейност на участника свързана с предмета на поръчката; 3.Участникът следва да представи образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това; 4.Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни от датата на получаването им. При сключване на договора за възлагане изпълнението на поръчката, Изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора, която по негова преценка може да бъде парична сума внесена по сметка на Възложителя или безусловна и неотменима банкова гаранация в полза на Възложителя. Тя се освобождава в 10/десет/ дневен срок след извършване на доставката и подписване от страните на предавателно-приемателен протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в "Информационния център" в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника; - надпис - за участие в поръчка с предмет: „Оферта за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:„Доставка на специализирано оборудване за кухненския блок към Общинска служба за социални услуги – община Брезово” , Офертата следва да съдържа: 1.Приложение №1 – Оферта съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката; 2.Приложение №2 – Административни сведения; 3.Приложение №3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; 4.Приложение №4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител/и; 5.Приложение №5 - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие в процедурата; 6.Приложение №6 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 7.Приложение №7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки; 8. Документи за доказване съответствието на участника с минималните изисквания за технически възможности и квалификация посочени от Възложителя. Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 13:00 часа на 17.12.2014г. в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2014