Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/102-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка e „Извършване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Габрово 2015-2016 г.”. Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово описани в Техническото задание /Приложение 1/, неразделна част от настоящата поръчка. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2015г. до 31.12.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 43 920 лв. /четиридесет и три хиляди и деветстотин и двадесет лева/ без ДДС или 52 704 лв. /петдесет и две хиляди седемстотин и четири лева/ с вкл. ДДС и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, необходимото оборудване и консумативи за изпълнението й. Ресурса необходим за изпълнението на поръчката е осигурен от Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1.1. Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД – заверено копие. Минимално изискване: Участникът следва да има валиден Лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово. 1.2. Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията на цялата страна и/или на територията на община Габрово, издадено по реда на Закона за електронните съобщения– заверено копие. Минимално изискване: Участникът следва да има валидно Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията на цялата страна или на територията на община Габрово, издадено по реда на Закона за електронните съобщения. 1.3. Декларация /свободен текст/, че участникът има на свое разположение създаден и функциониращ диспечерски център - денонощен оперативен център за мониторинг, в който да се приемат и обработват сигнали от монтираните СОТ в обектите предмет на поръчката; локализират подадените алармени сигнали от охраняемите зони; пренасочва веднага получения алармен сигнал от СОТ до патрулни екипи. Минимално изискване: Да разполага с диспечерски център - денонощен оперативен център за мониторинг, в който да се приемат и обработват сигнали от монтираните СОТ в обектите предмет на поръчката; локализират подадените алармени сигнали от охраняемите зони; пренасочва веднага получения алармен сигнал от СОТ до патрулни екипи. 1.4. Декларация /свободен текст с посочване на автомобилите и регистрационните им номера/, за собствеността или ползването на друго валидно правно основание на патрулните автомобили – заверено копие; Минимално изискване: Да разполага с най-малко 2 /два/ патрулни автомобила, с действаща мобилна връзка с тях. 1.5. Декларация - списък /свободен текст/ на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. Минимално изискване: Да разполага с обучен и квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. 2 Представената оферта трябва да съдържа: 2.1 Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2.2. Техническа оферта - Образец № 2; 2.3. Ценова оферта - Образец № 3; 2.4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 2.5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден лиценз за извършване на охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, за територията на цялата страна и/или на територията на Община Габрово – заверено копие; б. Валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен радиус-радиочестотен спектър на територията на цялата страна или на територията на община Габрово, издадено по реда на Закона за електронните съобщения – заверено копие; Продължение в раздел допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

в. Декларация /свободен текст/, че участникът има на свое разположение създаден и функциониращ диспечерски център - денонощен оперативен център за мониторинг, в който да се приемат и обработват сигнали от монтираните СОТ в обектите предмет на поръчката; локализират подадените алармени сигнали от охраняемите зони; пренасочва веднага получения алармен сигнал от СОТ до патрулни екипи; г. Декларация /свободен текст с посочване на автомобилите и регистрационните им номера/, за собствеността или ползването на друго валидно правно основание на патрулните автомобили – заверено копие; д. Декларация - списък /свободен текст/, на квалифицирания персонал за изпълнение на поръчката. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Срокът на валидност на офертата се определя от участника и не може да бъде по-малък от 60 кал.дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 09.12.2014 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Извършване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Габрово 2015-2016 г.” ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 10.12.2014 г. в Зала III, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Приложения към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 7 – Декларация за извършен оглед на обектите; Приложение 1 - Техническо задание; Приложение 2 - Списък на обектите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2014