Версия за печат

BG-гр.Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Белфери"ЕООД, ул."Цар Симеон Велики " №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Рачева - юрисконсулт, РБългария 9178, гр.Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://84.1.42.2/subsection-98-profil_na_kupuvacha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла» . I.Описание на предмета на поръчката: «Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на „Белфери”ЕООД, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение № 52-Н от 08.03.2006 г. от Комисията за Финансов надзор, обн. в ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., включващо: А) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен ферибот «Белослав», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 260 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. Б) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 75 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66000000

Описание:

Финансови и застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

«Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла» . I.Описание на предмета на поръчката: «Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на „Белфери”ЕООД, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение № 52-Н от 08.03.2006 г. от Комисията за Финансов надзор, обн. в ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., включващо: А) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен ферибот «Белослав», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 260 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. Б) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 75 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. Покрити рискове:Смърт и трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие злополука. Застрахователни суми: 20 000 лева за всеки пътник, съгласно чл.281 от Кодекса за застраховане.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.Изпълнението на поръчката включва : 1) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен ферибот «Белослав», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 260 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. 2) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 75 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. Покрити рискове:Смърт и трайна загуба на трудоспособност на пътник в следствие злополука. Условията за изпълнение на поръчката са описани подробно в документацията - Заповед на основание чл.14, ал.4 , т.2 и Гава Осем "а" от ЗОП и в Проект -Договор от документацията за участие към Поканата . І.Участниците следва да притежават лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката , издаден от комисията за финансов надзор , валиден за срока на валидност на офертата - копие, заверено от участника. ІІ.Участниците следва да притежават клонове или офиси на територията на РБългария ,с които да се обезпечи застрахователното събътие и за изплащане на полагащото се обезщетение , за което следва да представи списък на клоновете и офисите на територията на РБългария , подписано от лице с представителни функции. ІІІ.При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител е длъжен да представи следните документи : 1.Документи за удостоверяване липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП , издадени от компетентен орган - свидетелство за съдимост. 2.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най - ниска предложена застрахователна премия , без прилагане на самоучастие(франшиз). На първо място се класира офертата с най- ниска застрахователна премия. Прилагане на самоучастие ( франшиз) не се допуска .Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на предложените застрахователни премии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изпълнение на застрахователния договор ще бъдат ползвани услуги на "Адмирал Иншурънс Брокер "ООД - лицензиран застрахователен брокер в сачеството му на обслужващ брокер на "Белфери"ЕООД , съгласно Договор за възлагане от 08.05.2012г. "Белфери"ЕООД предоставя пълен достъп по електронен път до допълнителна документация на следния интернет адрес www.beloslav.org- "Белфери"ЕООД -Профил на купувача .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2014