BG-ДОБРИЧ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20, За: Атанас Пангаров- главен инженер в дирекция УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обследване на сградата на ЦДГ в с.Карапелит и изготвяне на технически паспорт, в съответствие с Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите (Наредба №5). Обследването се извършва в обхват на чл.21 от наредбата - анализ на действителните технически характеристики на строежа (конструкция, водопроводна и канализационна инсталация) и доклад за резултатите от обследването, който включва и технически препоръки и мерки. Сградата на детската градина е строена през 1977 г. като комплекс от четири корпуса – 3 двуетажни и един едноетажен без сутерен, свързани с едноетажна топла връзка. Основен проблем на сградата е липсата на информация относно трасето и вида на подземните инсталации водопроводна и канализационна, както и площадкови такива. Наблюдават се пукнатини по някои от тухлените подпрозоречни зидове и пълнежна зидария на първия етаж, както и пропадания на настилката на вътрешния двор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71324000

Описание:

Услуги по оценка на състояние


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обследването да се извърши с обхват и съдържание, отговарящи на Глава трета от Наредба № 5, като се обособява в два етапа: I ви етап – Обследване, завършващо с доклад до възложителя, който включва: - Установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; - Установяване на действителните технически характеристики на строежа съгласно чл.22 от Наредба №5 по разделите на част А от техническия паспорт, чрез: 1. събиране, издирване, проучване и анализ на техническа документация за сградата; 2. екзекутивно заснемане на водопровод и канализация под кота ±000; 3. оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни (описват се видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в строежа); 4. извършване на необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни натоварвания и др.). - Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация; - Разработване на мерки; - Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове; В докладът по чл.21 т.5 от Наредба №5, отразяващ резултатите от обследването, задължително да се включи, като приложение и информация за: Трасето и състоянието на подземните комуникации – водопроводни и канализационни (обследване и заснемане състоянието), както и да се предложат мерки за отстраняване на недостатъците, ако се установят такива. II ри етап – Изготвяне на Технически паспорт. Изготвеният доклад с набелязаните мерки за отстраняване на недостатъците се предава на възложителя, който в двудневен срок изготвя график за отстраняване на недостатъците. Така изготвения график се предава на изпълнителя, който го отразява в част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти" на техническия паспорт на сградата. Въз основа на направените препоръки и мерки отразени в доклада и паспорта да се изготви количествена стойностна сметка/КСС/ на предвидените СМР. Срокове за изпълнението на обследването: Iви етап - не повече от 7 дни. След установяване на основните причини за наличните дефекти по сградата изпълнителят предоставя на възложителя информация на мерките за отстраняването им. IIри етап - 3 дни-след приемане на Iви етап

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА с. Карапелит

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка изпълнителят следва да спазва действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 5, както и други нормативни актове, отнасящи се към предмета на възлаганата обществена поръчка. Минимални изисквания 1. Кандидат или участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участникът е консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ или екип от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Участникът, трябва да отговаря и на изискванията на чл.176в ал.2 или ал.3 от ЗУТ – в екипа да има физическо лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. 2. Участникът трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и т.3 и ал.5 от ЗОП. 3. Участникът трябва да е извършвал обследване по смисъла на чл.20, ал.1 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите на съществуваща(и) сграда(и) и/или проектирал сграда(и), проектирал реконструкция на сграда(и) – производствени или с обществено преназначение със застроена площ /ЗП/ над 500 м2. 4. Списъкът от специалисти за изпълнение на поръчката, включвa минимум: 4.1. Физическо лице упражняващо технически контрол по част "Конструктивна". 4.2. Строителен инженер магистър специалност “ВиК” - проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност /ППП/ по част „ВиК“. 4.3. Строителен инженер магистър конструктор - проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност /ППП/ по част „Конструктивна“. Дейностите извършвани от лицата по т 4.1 и 4.3 могат да се извършат и от едно лице, притежаващо необходимата правоспособност. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация, информация за вида правоотношението на лицата с участника /трудово, гражданско, друго/. Лицата извършващи обследването по част „Конструкции“ и по част „Водоснабдяване и канализация“ следва да са проектирали сграда(и) и/или реконструкция на сграда(и) с обществено преназначение – детски градини, строени седемдесетте-осемдесетте години на миналия век. Доказва се с автобиография на отделните специалисти, в която се посочва извършени дейности по предходното изречение. При подписване на Договор за изпълнение следва да се представят: -Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за всички специалисти. -Удостоверение на лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“. -Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган- свидетелство за съдимост. В случай, че участникът е обединение/екип, което не е юридическо лице изискването по т.3 и т.4 важи за обединението като цяло. При използване на подизпълнители изискването по т.3 и т.4 важи за всеки подизпълнител. 5. Участникът, консултант или проектант или физическите лица (проектанти) изпълняващи дейностите, трябва да притежават валидна към датата на подаване на офертата застрахователна полица по чл. 171, ал.1 или чл.171а от ЗУТ. Минималната застрахователна сума по застрахователната полица трябва да бъде съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството по чл.171 ал.2 от ЗУТ. Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа валидна застраховка за целия срок на изпълнение на договора. o Участници, които не отговарят на минималните изисквания, посочени в публичната покана се отстраняват от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява по настоящата методика и получава Комплексна оценка (КО), с която участва в крайното класиране. При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки (всяка със своята тежест) се обединяват в една обща комплексна оценка по следната формула: КО = ТО + ФО, където: КО – комплексна обобщена оценка на оценяваната оферта - с максимален брой 100 точки, ТО – техническата оценка на оценяваната оферта - с максимален брой 60 точки, ФО – финансовата оценка на оценяваната оферта- с максимален брой 40 точки. Техническа оценка (TО)– Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представеното от участника Техническо предложение и приложените към него документи, свързани с изпълнението на поръчката – максимален брой 60 точки. Отразява се в таблица-лист, в която членовете на комисията, след проведени разисквания, обективират мотивите, обосновали конкретната оценка въз основа на констатации и обективна преценка на разписаното от всеки отделен участник в техническото му предложение. Показател ТО - техническо описание на състоянието на обекта, предмет на обследването- максимален брой точки 60, като с 60 т. се оценява предложение, в което описанието на състоянието на обекта, предмет на обследването, е обстойно, като са описани наблюдаваните поражения на съответните елементи, както и причините довели до настоящото състояние. Изложението е аргументирано, описани са фактите, като са направени съответните изводи и предположение за състоянието на конкретни елементи. Приложени са материали в подкрепа на изложеното – фотоснимки, схеми и др; с 35т се оценява предложение в което, описанието на състоянието на обекта, предмет на обследването, е обстойно, като са описани наблюдаваните поражения на съответните елементи, както и причините довели до настоящото състояние. Приложени са материали в подкрепа на изложеното – фотоснимки, схеми и др.; с 5т. се оценява предложение в което, описано е състоянието на обекта е формално, направените изводи не са аргументирани – не са обвързани с причините довели до настоящото състояние на обекта, предмет на обследването. Няма приложени материали – фотоснимки, схеми и др. Финансова оценка (ФО) – максимален брой 40 точки = ФО = ФО мин/ФО участник х 40, където: ФО мин – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти. ФО участник – предложена цена на съответния участник в оценяваната оферта На първо място се класира Участникът с най-висока оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Неразделна част от документацията на поръчката е Методика за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Когато участникът е обединение/екип, следва да представи договор/споразумение/ в който задължително е определен представляващия обединението/екипа. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: -всички членове на обединението/екипа са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; -е определен член на обединението/екипа, който е упълномощен, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/екипа; - всички членове на обединението/екипа са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, като не се допускат промени в състава на обединението/екипа след подаването на офертата; - участниците в обединението/екипа трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/екипа за целите на поръчката. 2. До участие в обществената поръчка се допускат само участници отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, Закона за устройство на територията, приложимите към предмета на поръчката нормативни актове и настоящата публична покана. 3. Участникът представя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, отразени в публичната покана. Представяне на варианти в офертата не се допуска. 4. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника. 5. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата публична покана. 6. Офертата следва да отговаря на всички изисквания, посочени в публичната покана за участие в обществената поръчка, настоящите указания и да бъде оформена по приложените образци. Условията в образците от публичната покана са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 7. Лице, което участва в обединение/екип или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение/екип. 8.Съдържанието на офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик, надписан с наименованието на поръчката и името на участника. 9.Офертата следва да съдържа информацията и документите посочени в чл.101 в от ЗОП и съгласно изискванията на Възложителя, както следва: 9.1.Данни за участника, който прави предложението в т.ч.ЕИК, фирмена регистрация; При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 9.2.Техническо предложение 9.3.Ценово предложение; Участници, които не представят изискваните документи или не попълнят приложените в документацията образци, съгласно настоящите указания ще бъдат отстранени. Всички документи трябва да са подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат, освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им; Място за подаване на офертите: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, стая 105 - ЦУИ. Неразделна част от настоящата публична покана са образци на документи, публикувани на сайта на Община Добричка на интернет адрес: www.dobrichka.bg. в Раздел „Профил на купувача”. Офертите ще бъдат отворени на 09.12.2014 в 14:00 часа в зала 108 – община Добричка

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2014