Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №5, За: инж.Ради Михайлов, РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: отдел "ТУСИДЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?page_id=1407.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Генерал Тошево за 2015 година по обособени позиции”, както следва: 1.ОП 1 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в рамките на община Генерал Тошево”, включваща : DOB1047 /III-296, Василево–Балканци–граница общ.(Ген.Тошево-Балчик) сдължина 4,3км./; DOB1122 /II-29, Добрич- Ген.Тошево/-граница общ.(Добрич-Ген.Тошево) – Пчеларово, Житен,Красен/ III-2903 с дължина 22км.; DOB3030 /DOB1122,Пчеларово-Житен/ - Зограф с дължина 0,3км.; DOB3031 /DOB112,Пчеларово-Житен/ - Узово с дължина 0,6км.; DOB3032 /II-29,Добрич-Ген.Тошево/ - Дъбовик-Пчеларово/ DOB1122 с дължина 8,8км.; DOB3033 / ІІ-29, Добрич - Генерал Тошево/ - Пленимир - Петлешково/ ІІІ-9002 / ; с дължина 5,4км.; DOB3034 /ІІ - 29, Добрич - Генерал Тошево/ - Равнец - Дъбовик с дължина 3,2км. DOB3035 / ІІІ - 2903, Росица - граница Румъния / - Лозница с дължина 2,6км.; DOB3036 /ІІ 29, Генерал Тошево - Кардам / - Снягово с дължина 2,8км.; DOB3037 /ІІ 29 / Кардам -Горняк с дължина 8,9км.; DOB3038 / ІІІ - 2903 / Красен- Росен - Краище с дължина 4,5км.; DOB3039 / ІІІ - 2904, Кардам - Спасово / - Чернооково с дължина 1,2км.; DOB3040 / DOB3038, Красен - Росен / - яз. Дрян с дължина 3,1км.; DOB3041 / ІІІ 2904, Кардам - Спасово / - Рогозина с дължина 1,1км.; DOB3042 / ІІІ - 2904 / Спасово - Вичево с дължина 5км.; DOB3043 / ІІІ - 2904 , Спасово - Бежаново / - Ал.Стамболийски с дължина 2,4км.; DOB3044 / ІІ - 29, Кардам - границата Румъния/ - Йовково с дължина 2км.; DOB3045 / ІІІ - 296, Ген.Тошево - Преселенци / - Писарово с дължина 3,5км.; DOB3046 / ІІІ - 296 / Василево - Калина - / ІІІ - 9701 / с дължина 3,6км.; DOB3048 / ІІІ - 296, Василево - Каварна / - Средина с дължина 4,7км.; DOB3049 / ІІІ - 9701/ Преселенци - гробищен парк с дължина 0,3км.; DOB3050 / ІІІ - 9701/ Малина - гробищен парк с дължина 0,5км.; DOB3051 / ІІ - 29 / Кардам – Огражден с дължина 3км. Общата дължина на общинската пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 93,800 км. 2. ОП 2 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Спасово, Вичево, Бежаново, Ал.Стамболийски, Рогозина, Писарово и Люляково”. 3. ОП 3 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Снягово, Кардам, Йовково и Чернооково”. 4. ОП 4 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Василево, Балканци, Калина, Средина, Конаре и Мaлина”. 5. ОП 5 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Калина, Преселенци, Горица, Великово, Сираково и Сърнино”. 6. ОП 6 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Къпиново, Изворово, Красен, Росица, Лозница, Росен и Краище”. 7. ОП 7 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Дъбовик, Пчеларово, Зограф, Узово, Градини, Сноп и Житен”. 8. ОП 8 – “Зимно поддържане и снегопочистване на уличните мрежи в селата Петлешково, Пленимир и Равнец”. Дейностите по съответните обособени позиции се състоят в следното: снегочистене на пътищата, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени или разтопени снежни пластове, опесъчаване по заявка от възложителя или упълномощено от него лице за конкретни участъци от тях; снегочистене на уличната мрежа в селата от снежната покривка и разчистване на преспи. Източник на финансиране:Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се финансира от Община Генерал Тошево в рамките на финансовите средства, определени от ЗДБ на Република България за 2015 г. Прогнозна стойност: за ОП 1 - до 53 500 лв. без ДДС, за ОП 2 – до 2000 лв. без ДДС,за ОП 3 – до 2000 лв. без ДДС,за ОП 4 – до 2000 лв. без ДДС,за ОП 5 – до 1450 лв. без ДДС,за ОП 6 – до 2000 лв. без ДДС,за ОП 7 – до 2000 лв. без ДДС,за ОП 8 – до 1000 лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата дължина на общинската пътна мрежа за зимно поддържане и снегопочистване е 93,800 км.,съгласно приложен списък на общинските пътища на територията на Община Генерал Тошево.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Генерал Тошево

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят няма изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците. Участниците трябва да отговарят на следните минимални технически възможности и/или квалификация: 1. Техническото оборудване, с което трябва да разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за услугата е: 1.1. Специализирана техника /машини/ за зимно поддържане и снегопочистване: - за ОП 1 - роторен снегорин – 1 брой; трактор с гребло – 3 броя; автогрейдер – 1 брой; автомобил с гребло – 2 броя; челен товарач – 1 брой. За доказване на техническите възможности и правата върху оборудването участниците трябва да представят списък на техническото оборудване, с което разполагат за изпълнение на обществена поръчка, както и копия от регистрационни талони и документите за собственост, договор за наем/лизинг или друг документ доказващ, че участникът разполага с такова. - за ОП 2,ОП 3,ОП 4,ОП 5,ОП 6,ОП 7 и ОП 8 – трактор с гребло или челен товарач за всяка от обособените позиции поотделно. За доказване на техническите възможности и правата върху оборудването участниците трябва да представят копие от регистрационен талон и документите за собственост, договор за наем/лизинг или друг документ доказващ, че участникът разполага с такова. 2. Застраховка “Гражданска отговорност”: Всяка от машините /превозно средство/, трябва да има сключена застраховка “Гражданска отговорност. Участниците представят заверено копие от документа за застраховката, а в случай, че не разполагат с такива застраховки, следва да представят декларация, че при подписване на договора ще ги представят на Възложителя, ако бъдат определени за изпълнител на поръчката. Изискването важи за всички обособени позиции. 3. Материално-техническа и/или складова база : Участниците трябва да разполагат с материално-техническа и/или складова база, необходима за изпълнение на поръчката, включително за съхранение на техниката и материалите. Спазването на това изискване се доказва чрез прилагане на списък на базата/ите, с която разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка. За проверка на техническите възможности участниците представят също заверено копие от документ за собственост, договор за наем или друг документ доказващ, че участникът разполага с такава база. Забележка: Това изискване се отнася само за ОП 1 4. Участниците трябва да разполагат с лица, наети за изпълнение на поръчката : Спазването на това изискване се удостоверява чрез представяне на списък на техническите лица, участващи в изпълнението на обществената поръчка, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството, с телефоните за денонощна комуникация. Изискването важи за всички обособени позиции. 5. Участникът може да представи оферта за една или за повече обособени позиции. 6. При сключване на договор за изпълнение, Изпълнителят трябва да представи: 6.1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 „ад” от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в което е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя,и 6.2.декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Участниците трябва да представят всички необходими документи, изисквани от Възложителя, които са подробно описани в документацията за участие. Офертата на участника трябва да съдържа: Административни данни за участника /по образец/; Техническо предложение /по образец/; Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП / по образец/; Ценово предложение / по образец/ и други документи, подробно описани в Документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията към нея може да бъде намерена в раздел „Профил на купувача” на електронната страница на Община Генерал Тошево, на следния адрес: www.toshevo.org. Отварянето на офертите ще бъде публично, на 09.12.2014 г., от 10:00 ч., в сградата на общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул."В.Априлов" 5, заседателна зала, ет.3, и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2014