Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, За: Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: www.dmsgd-bs.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас ежедневно, всеки работен ден, в рамките на дванадесет месеца, три часа след получаване на заявките с транспорт на Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000

Описание:

Разни медикаменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно лекарствени листи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно посочени в документацията за участие и приложенията към нея, които могат да бъдат изтеглени от профила на купувача: www.dmsgd-bs.com. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, като при достигане на максимална стойност от 66000.00 лв. без ДДС действието на договора се прекратява преди изтичането на този срок.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: До 3 (три) часа ежедневно, всеки работен ден по заявка на Възложителя; Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на оферти за участие; Участникът, избран за изпълнител на поръчката при подписване на договора следва да представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта", наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес и съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице; 2. Оферта по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 1/;3. Административни сведения за участника по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 2/, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; за участник физическо лице - копие от документа за самоличност;4. Пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация – заверено копие; 5. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Техническо предложение по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 3/; 7. Ценово предложение по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 4, ведно с Приложение № 4.1 относно единични цени на лекарствените продукти/; 8. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 5/ от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 9. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката /когато е приложимо/ по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 6/; 10. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 7/; 11. Лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични вещества; 12. Декларация по чл.51, ал.1 от ЗОП /Приложение № 8/; 13. Декларация за регистрация по ЗТР /Приложение № 9/; 14. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /Приложение № 10 - ако е приложимо/; 15. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница, по приложения към настоящата документация образец. Офертите се подават на следния адрес: гр. Бургас 8018, ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов”, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1, Деловодство, до 14:00 часа на 09.12.2014 год. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или такъв с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си, като оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в поръчката, освен ако в срока не представи нова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача: www.dmsgd-bs.com е публикувана както публичната покана, така и документацията за участие в поръчката, съдържаща подробна информация за изискванията на възложителя, техническа спецификация с общи и специфични изисквания към лекарствата, образци на документи към офертата (от Приложение № 1 до Приложение № 10) и проект на договор. Изисквания съобразно предмета на поръчката: 1. Участниците трябва да притежават лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични вещества, които се прилага към офертата. 2. Доставените лекарствени продукти трябва да отговарят на всички нормативни изисквания за този вид продукти, включително и по отношение съхранение и транспортиране. 3. Всяка отделна доставка на лекарствените продукти се заявява от упълномощеното от Възложителя лице/лица ежедневно писмено - чрез лекарствен лист, в който се описват вида и количеството лекарствени продукти за доставка, като извършената по този ред заявка се взема от ДМСГД гр.Бургас, ж.к.”Зорница”, ул.”Урал” № 1 до 12.00 часа ежедневно от упълномощеното от Изпълнителя лице/лица с транспорт на Изпълнителя и за негова сметка. 4. Заявените от Възложителя чрез лекарствен лист конкретни видове и количества лекарствени продукти, включително екстемпорални форми и единични бройки от ампулни форми, се доставят от Изпълнителя до 15.00 часа на деня на заявката /ежедневно/, всеки работен ден, с транспорт на Изпълнителя и за негова сметка, франко склада на Възложителя. 5. Срокът на годност на лекарствените продукти, който остава след датата на доставката им до Възложителя, следва да бъде не по-кратък от 60 % /шестдесет процента// от общия срок на годност, посочен от производителя. 6. Участниците в поръчката трябва да притежават необходимите технически възможности и/или квалификация по смисъла на чл.51 от ЗОП съобразно предмета на поръчката, за доказване на които представят в офертата си декларация. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на чл.101г от Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Място, дата и час на отваряне на офертите: Сградата на ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, Конферентна зала, на 10.12.2014 год. в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2014