Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център заспешна медицинска помощ - Враца, бул. Втори юни № 68, За: д-р Галина Лещарска - Директор, Мая Георгиева - Гл. медицинска сестра, РБългария 3000, Враца, Тел.: 092 620368, E-mail: csmp_vr@abv.bg, Факс: 092 620368

Място/места за контакт: ЦСМП- Враца

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: csmp-vratsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на транспортен респиратор и лопатъчна носилка за нуждите на ЦСМП-Враца".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000, 33196000

Описание:

Медицинско оборудване
Медицински помощни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Един брой транспортен респиратор с максимално време за работа на терен на акумулаторната батерия, възможност за плавно регулиране на налягането за деца и възрастни, наличие на звукови и светлинни аларми на зададените параметри, на стойност до 7400 лв. без ДДС. 2. Един брой лопатъчна носилка от анодизиран алуминий с минимална дължина 205 см., дължина на сгъване до 130 см., ширина до 45 см. височина до 10 см., тегло до 7.0 кг., максимален товар до 160 кг., на стойност до 1700 лв. без ДДС. Поръчката е на стойност 9100 лв. без ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималния ресурс, с който разполага Възложителя. Бюджетно финансиране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, бул. Втори юни № 68

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват "Търговия с медицински изделия и сервизно поддържане" /заверено копие/. Да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на Закона за медицински изделия /заверено копие/. В случай, че участника не е производител, следва да бъде оторизиран от производителя за извършване на дейностите по предмета на обществената поръчка /заверено копие/. Изискванията посочени от възложителя в Техническата спецификация, проекта на договор и ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката и класирането на офертите се извършва по номенклатури, Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест са: КО комплексна оценка 100 т. максимум КЦ - предложена цена - 40 т. максимум КК - качество на продукта - 25 т. максимум КР - резервни принадлежности и консумативи - 20 т. максимум КГ - срок за гаранционно обслужване в месеци -15 т. максимум Комплексната оценка (КО) за всяко предложение е сбор от получените оценки на предложението по всеки от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/12/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да подават оферти за една или всички номенклатури. Приложенията към публичната покана по образец са налични в профила на купувача. Отваряне на офертите на 09.12.2014 г. от 14.30 часа в сградата на ЦСМП - Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/12/2014