BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Капка Баховска, Тодор Дервенски- по предмета на поръчката-02 91452743 ; Димитър Павлов - по процедурата - 02 91451517, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: httr://www.bnb.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2014-INV_17_A0_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка по две обособени позиции: • Обособена позиция № 1 - Обучение по Microsoft Word 2010/2013, Microsoft Excel 2010/2013, Microsoft Access 2010/2013, Microsoft Visual Basic for Applications, Microsoft SQL Server; • Обособена позиция № 2 - Обучение по Oracle® Database: PL/SQL Fundamentals;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80533000

Описание:

Услуги по компютърно обучение и получаване на знания в областта на информатиката


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 - Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54860 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Оферта може да се подава за една или и за двете обособени позиции; Не се допуска участие по отделни модули на обучение за дадена обособена позиция. 2.Участникът представя техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение № 1 - Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка"; 3. Участникът да е изпълнил минимум 5 (пет) услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по обособени позиции № 1 и № 2 през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата; 4. Участникът да разполага с необходимата материална база (в т. ч. подходящи учебни зали, обзаведени със съответното оборудване – бюра, компютри с инсталиран софтуер и учебни материали за всеки участник, проектор, екран) в гр. София, собствени или наети за съответната обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Попълнена оферта съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството; 2. Кратко представяне (презентация) на участниците в т. ч. описание на опита, свързан с предмета на поръчката; 3. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по обособени позиции, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойности, датите, получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 4. Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя за съответната обособена позиция; 5. Попълнена "Предлагана цена" съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 6. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 7. Декларация, в която участникът посочва и описва материалната база, с която разполага; 8. Списък на лицата, които ще извършат обучението по съответната обособена позиция, с посочване на сертификати, образование, професионална квалификация и опит. Средствата за изпълнение на поръчката са от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: "гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ" Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Българската народна банка". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е публично и ще се проведе на 08.12.2014 г.от 10.00 часа в сградата на БНБ гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни писмено упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други заинтересовани лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2014