Версия за печат

BG-Гоце Делчев

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Трето основно училище "Братя Миладинови", ул. "Полковник Дрангов" №17, За: Мариана Халачева - директор, Мирослава Крушовска - счетоводител, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60302, E-mail: tr_ou_gd@abv.bg, Факс: 0751 60302

Място/места за контакт: ул. "Полковник Дрангов" № 17

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.treto-gd.com.

Адрес на профила на купувача: http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha?start=3.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до V клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Обособена позиция 2: Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Договорът за приготвяне и доставка на храна, който ще бъде сключен въз основа на провеждане на процедурата, ще бъде за период от: По позиция 1: за доставка на обяд – от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 155 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 150 ученици. Доставките се извършват само в учебните дни от периода. По позиция 2: за доставка на закуска - от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 155 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 180 ученици. Доставките се извършват само в учебните дни от периода.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно 150 порции топъл обяд за прогнозно 155 учебни дни до от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г. и прогнозно 180 закуски за прогнозно 155 учебни дни от 01.01.2015 г. до 31.12.2015г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трето основно училище "Братя Миладинови", град Гоце Делчев

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3.1.. Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящата документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, посочени в т. 3.2. и 3.3. от настоящите условия. 3.2. Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 3.2.1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 3.2.2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 3.2.3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 3.2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 3.2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 3.2.6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 3.2.7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 3.2.8. Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да отговарят на изискванията на Наредба №108 от 12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на страндартите на Европейския съюз респективно Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 (ЕО). 3.2.9. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 3.2.10. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните. 3.2.11. Храната да се приготвя в деня на доставката. 3.2.12. Не се допуска доставка на храна приготвена от предния ден. 3.2.13. Менютата за приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с участието на диетолог или медицински специалист за период от една седмица и се представят за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до петък всяка седмица за следващата. 3.2.14. Задължително по Обособена позиция 1 обядът се състои от основно ястие и десерт, като към всяка порция е предвидено и съответното количество хляб. 3.2.15. Участникът следва да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. 3.2.16. Доставката на храните ще се извършва в индивидуална опаковка от РРММ за еднократна употреба . 3.2.17. Готовата храна следва да бъде придружена с търговски документ от изпълнителя по настоящата обществена поръчка. 3.2.18. Участникът следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените приложения по обособени позиции, като не се допуска повторяемост за 5 (пет) дни за ОП1 и ОП 2. 3.2.19. Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този случай Изпълнителят доставя до 1 (един) час суха храна, като както некачествената, така и доставената повторно храна е за сметка на Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите, допуснати до участие в процедурата ще се извърши по основен критерий „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: 1. Цена(ОЦ 1) – максимален брой точки – 80. При този показател се съпоставят предложените цени за: един брой обедно меню, съгласно Приложение № 6.1; една закуска, съгласно Приложение № 6.2. Участникът, предложил най-ниска цена получава максималния брой точки, а всеки следващ – съответния брой точки, получени от съотношението между най-ниската цена, предложена от участник и предложената от него цена, умножено по максималния брой точки за критерия. 2. Разнообразие на предлаганата храна(ОЦ 2 )– максимален брой точки - 20. По този критерий предложенията се оценяват по броя на предложените ястия или по броя на предложените закуски. Забележка: Под брой предложени ястия се разбира броят на основните ястия (без десерта) за един месец. Под брой предложени закуски се разбира броят на закуските (без плод и напитки) за един месец. За най-голям общ брой на предложените ястия/закуски се дава максималният брой точки. За всяко следващо предложение оценката се получава като съотношение на предлагания от участника брой ястия/закуски към най-големия брой на предлаганите ястия/закуски, умножено по максималния брой точки за критерия. 3. Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от точките, получени по показателите „Цена” (ОЦ1) и „Разнообразие на предлаганата храна” (Оц 2) по формулата: КО = Оц 1 + Оц 2 , където: Оц 1 = (най- ниска цена : цена на участника) х80 Оц 2= (брой ястия/закуски на участника : най-голям брой ястия/ закуски) х20 Резултатите се закръглят до 0,01. При равен брой точки на първо място се определя участника с по-ниска цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Утвърдените образци на документи са публикувани на интернет страницата на Трето основно училище „Братя Миладинови” град Гоце Делчев - www.treto-gd.com, http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha?start=3 Отваряне на офертите – на 08.12.2014 г. в 14.00 часа в кабинета на счетоводителя в ІІІ ОУ "Братя Миладинови"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2014