Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Ваня Шишкова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611223, E-mail: vshishkova@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-019.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организирането на погребалната дейност на гробищните паркове на територията на град Сливен налагат необходимостта от ползването на услугата – изкопаване на гроб. Дейностите ще се извършват на територията на гробищните паркове „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”. Изкoпът за 1 /едно/ гробно място трябва да отговаря на следните изисквания: ширина – 0.80 м., дълбочина – 1.80 м., дължина – 2.20 м. Възлагат се и допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове. Участникът следва да разполага с необходимата техника и екип за обслужването. Горивото и другите консумативи, свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на участника.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98371000

Описание:

Услуги на гробищни паркове и крематориуми


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите ще се извършват на територията на гробищните паркове „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”. Изкoпът за 1 /едно/ гробно място трябва да отговаря на следните изисквания: ширина – 0.80 м., дълбочина – 1.80 м., дължина – 2.20 м. Ще се възлагат и допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, гробищни паркове: „Ново гробище”, „Ново село” и „Клуцохор”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират,че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи,гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка.В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;4.Ценово предложение-Образец № 3;5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се,подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга–Образец №5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в дейностите, предмет на поръчката и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за изкопаване на гробни места, изкопни и заравнителни дейности с багер.6.2.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 6;Минимални изисквания: За срока на договора всеки участник трябва да има на разположение багер–1 брой.Забележки:Багерът може да бъде собствен, нает, на лизинг, за ползване.Горивото и другите консумативи свързани с изпълнението на поръчката са за сметка на участника.6.3. Списък на лицата, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка–свободна форма.Минимални изисквания:Лицата, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка трябва да притежават документи, удостоверяващи правоспособността им да управляват багер.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;9.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, са следните: 1.Предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие К1 – 70 точки 2.Предложена цена за допълнителни изкопни и заравнителни работи, за 1 (един) моточас. К2 – 30 точки Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: КО = К1+ К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие” - тежест 70 точки (максималният брой точки по този показател е 70 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 70 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие, а „ПЦ (участник)” е предложената цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – «Предложена цена за допълнителни изкопни и заравнителни работи, за 1 (един) моточас» - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПЦДИЗР (минимум лева) К2 = -------------------------- * 30 ПЦДИЗР (участник) където „ПЦ ДИЗР (минимум лева)” е най-ниската предложена цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи, а „ПЦДИЗР (участник)” е предложената цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена цена за 1 (един) моточас, за допълнителни изкопни и заравнителни работи получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изкопаване на 1 (едно) гробно място с багер, съобразно условията на документацията за участие. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3. Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 05.12.2014 г., 16:30 часа, в стая № 223, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-019.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2014