Версия за печат

BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Трифон Кумчев - юрист, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20456; 0331 20440, E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mbal-asenovgrad.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Денонощна физическа охрана на МБАЛ-Асеновград ЕООД ведно със СОТ на обекти - болнична аптека, отделение по хемодиализа и каса, заедно с паник бутон.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79700000

Описание:

Детективски и охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Денонощна физическа охрана ведно със СОТ на обекти - Аптека, Каса заедно с паник бутон, Отделение по хемодиализа на МБАЛ Асеновград ЕООД. Обекът се състои от един денонощен пост. Постът е подвижен, мобилен . Постът се състои от един охранител на смяна. Охранителят извършва патрулно-обходни действия на МБАЛ-Асеновград ЕООД с цел предотвратяване на набези и посегателство срещу имущество на МБАЛ - Асеновград. При извършване на охранителна дейност да се спазват разпоредбите на Закона за частна охранителна дейност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Асеновград

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към кандидатите: 1. Лиценз за извършване на охранителна дейност. Участниците трябва да са лицензирани за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и/или да притежават правото да извършват охранителна дейност по реда на ЗМВР. Доказва се чрез представяне на заверено копие от лиценза, издаден по реда на Глава ІІ от ЗЧОД или друг подходящ документ, който трябва да е валиден към датата, посочена като краен срок за подаване на оферти. 2. Да притежава позволените от ЗЧОД помощни средства - мобилна връзка GSM; Електрически фенери; Полицейски свирки; Бинокли; Дъждобрани; 3. За осъществяването на физическа охрана изпълнителя да осигури необходимите кадри, като броят им трябва да бъде съобразен с действащото законодателство. 4.За обектите охранявани със сигнално-охранителна техника е необходимо участникът да осигури необходимото оборудване за СОТ и паник бутон. 5.Срок на договора - 1 година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ведно с придружаващите документи да се представят в непрозрачен плик в деловодството на МБАЛ - Асеновград. На плика да бъде посочен адрес и телефон за кореспонденция. На пликовете се поставя входящ № и дата при получаване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014