Версия за печат

BG-с. Ценово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ул. "Цар Освободител" № 66, За: Д-р Петър Георгиев Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2020, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Кмет на Община Ценово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ В ЧИТАЛИЩЕН САЛОН НА СЕЛО КАРАМАНОВО В ГРИМЬОРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕ, АВАНСЦЕНА И ТОАЛЕТНИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително ремонтните работи и операции, които предстоят да се извършат са стандартните за този вид дейност: Сваляне на старо покритие по стени и тавани със събиране на отпадъците, грундиране на стари стени и тавани, шпакловане на стени и тавани с гипсова шпакловка, боядисване с бял латекс по стени и тавани - трикратно при ремонти, боядисване с блажна боя по стари цокли,двукратно - цокъл във фоайе, направа на изравнителна подова замазка от перлитобетон - 4см, при ремонти по под във фоайе, доставка и монтаж на гранитогрес по подове на лепило във фоайе и коридор в громьорни, доставка и монтаж на ламиниран паркет по подове в гримьорни вкл. подпаркетна подложка, сваляне на старо покритие по стени на външен бетонов парапет със събиране на отпадъците, измазване с външна нахвърляна вароциментна мазилка по външен парапет пред вход на читалищен салон, боядисване с фасаген бял по измазан парапет - двукратно, доставка и монтаж на гранитогрес на лешпило по бетонов парапет - бетонова шапка, направа на метална коснтрукция от U14-профил - конзоли, подпори и подобни до 50 кг. и височина до 15 м, направа и монтаж на метални пети от метални планки с размери 17/17см, направа, доставка и монтаж на дървено дюшеме върху гредоред по авансцена, направа дървена скара за захващане на ламперия пред лицева част на авансцена, доставка и полагане на дървени греди 10/8 см за направа на гредоред за захващане на дюшеме, доставка и монтаж на дървена ламперия на глъб и зъб по лицева част на авансцена, лакиране по дървени повърхности - при ремонти - двукратно, доставка и изтегляне на кабел 4х6мм2, доставка и монтаж на кабелни кутии (канали) с ширина до 40 мм, доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4'' открито по стени, подвързване на електрическо табло - монофазно и трифазно електричество, доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4 х 35 W, доставка и монтаж на осветителни тела обикновени, доставка и монтаж на електирчески ключове обикновена открита инсталация, доставка и монтаж на електрически контакти монофазни за обикновена скрита инсталация, доставка и монтаж на електрически контакти трифазни, доставка и монтаж на разклонителни кутии, кръгли за скрита инсталация и пробиване на единични отвори с доаметър до 40 мм в тухлени стени с дебелина до 25 см при ремонти

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8224 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Караманово, община Ценово

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СРР да се извършват при спазване правилата за изпълнението им и съгласно българското законодателство, което урежда изискванията за качество и изпълнение на такива обекти. Вложените материали при строителството да бъдат защитени със сертификати за качество

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка се получава по следният начин: 1. Оценката по показател ПЦ – „Предлагана цена” К1 - Тежест на показателя ПЦ е 60 %; 2. Оценката по показателя ТП “Техническо предложение” - 40% се получава по следния начин - К2 е оценката по подпоказателя „Срок за изпълнение на поръчката” К2-Тежест на показателя е 20 %; - К3 е оценката по подпоказателя “Гаранционен срок” К2-Тежест на показателя е 20 %;.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се отварят на 08.12.2014 г. в 10,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Ценово в сградата на Община Ценово, с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66. Образците на документи, указанията и минималните изисквания към участниците, може да намерите на страницата на Община Ценово http://www.tsenovo.eu/, раздел "Обществени поръчки"/публични покани

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/12/2014