BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия "Велизар Пеев", ул.Отец Паисий №9, За: р.Своге, ул.Отец Паисий №9, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: http://profile.pg-vpeev.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000, 71631300

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по технически контрол и проверка на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Учебен корпус-538кв.м. разгъната застроена площ Учебен корпус-3135кв.м. разгъната застроена площ Учебен корпус-3192кв.м. разгъната застроена площ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сградния фонд ще се извърши само за сградите, за които обследване за установяване на техническите характеристики, извършено по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, установи, че сградата е конструктивно устойчива и покривната конструкция е в изправност. Обследването и сертифицирането на сгради се извършва от лица, които отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ. Подробно описание на изискванията на Възложителя се съдържа в документацията на обществената поръчка, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2014