Версия за печат

BG-Своге

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия "Велизар Пеев", ул.Отец Паисий №9, За: р.Своге, ул.Отец Паисий №9, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: http://profile.pg-vpeev.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на архитектурно заснемане /екзекутивна документация/, обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия „Велизар Пеев“-гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71000000, 71631300

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по технически контрол и проверка на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Учебен корпус-538кв.м. разгъната застроена площ Учебен корпус-3135кв.м. разгъната застроена площ Учебен корпус-3192кв.м. разгъната застроена площ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20230 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Своге, ул.Отец Паисий №9

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи – Закон за Устройство на територията и Наредба № 5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на сградите. За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ. Подробно описание на изискванията на Възложителя се съдържа в документацията на обществената поръчка, публикувана на Профила на купувача на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците на документите, свързани с поръчката са със свободен достъп и могат да бъдат изтеглени от профила на купувача на интернет адрес http://profile.pg-vpeev.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2014