Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, За: Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: www.dmsgd-bs.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33751000

Описание:

Пелени за еднократна употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 4.1 от документацията за участие количествата са: 1.Пелени за еднократна употреба 2-5 кг.(3-6 кг.) - 24000 бр.; 2. Пелени за еднократна употреба 5-9 кг.(4-10 кг.) - 28800 бр.; 3. Пелени за еднократна употреба 7-18 кг. (8-18 кг.) - 81600 бр.; 4. Пелени за еднократна употреба 11-25 кг. (12-25 кг.) - 54000 бр.; 5. Пелени за еднократна употреба над 25 кг. - 3300 бр. Количествата пелени за еднократна употреба са прогнозни, на база справка за предходната година и дневните разходни норми в ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас в зависимост от броя и възрастовия състав на децата.Възложителя си запазва правото за заяви за доставка по-малко или по-голямо количество по позиции в зависимост от броя и възрастовия състав на децата, настатени в ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47925 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно посочени в документацията за участие и приложенията към нея, които могат да бъдат изтеглени от профила на купувача: www.dmsgd-bs.com. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора по периодични заявки от възложителя; Срок за изпълнение на всяка отделна заявка: До 3 (три) работни дни от датата на заявката; Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет ) дни след датата, определена за краен срок за приемане на оферти за участие; Участникът, избран за изпълнител на поръчката при подписване на договора следва да представи документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта", наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес и съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице. 2. Оферта по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 1/. 3. Административни сведения за участника по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 2/, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; за участник физическо лице - копие от документа за самоличност. 4. Пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация – заверено копие. 5. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 6. Техническо предложение по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 3, ведно с таблица към него/. 7. Ценово предложение по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 4, ведно с Приложение № 4.1 относно единични цени по позиции/. 8. Митническа/и декларация/и за внос за партидите, от които са представените мостри /заверено копие/. 9. Сертификат/и за качество от производителя /заверено копие/. 10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 5/ от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 11. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката /когато е приложимо/ по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 6/. 12. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по приложения към настоящата документация образец /Приложение № 7/. 13. Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница, по приложения към настоящата документация образец. Офертата се придружава от мостри (цели пакети пелени за еднократна употреба в оригинална опаковка), опаковани в кашон. Офертите се подават на следния адрес: гр.Бургас 8018, ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов", ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, Деловодство, до 14:00 часа но 04.12.2014 год. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или такъв с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си, като оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в поръчката, освен ако в срока не представи нова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача: www.dmsgd-bs.com е публикувана както публичната покана,така и документацията за участие в поръчката, съдържаща подробна информация за изисванията на възложителя, техническа спецификация с общи и специфични изисквания към пелените за еднократна употреба, образци на документи към офертата (от Приложение № 1 до Приложение № 7) и проект на договор. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на чл.101г от Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участиците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Място, дата и час на отваряне на офертите: Сградата на ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, конферетна зала, на 08.12.2014 г. в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2014