BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, София, Студентски град, Национална спортна академия „Васил Левски”, бл.70, За: Кристиян Сотиров, Република България 1700, София, Тел.: 0892 299743, E-mail: nsa2005@abv.bg, Факс: 02 4007505

Място/места за контакт: НСА „Васил Левски” – блок 70, София, Студентски град

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.1. Обект на поръчката: Доставка на стоки, по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 39 800 000 съгласно общия терминологичен речник CPV. 1.2. Предмет на поръчката: Доставка на битова химия и санитарни материали за 2015 г. 1.3. Материалите предмет на доставка са подробно описани в Документацията за участие публикувана в профила на купувача на Възложителя http://www.nsa.bg/bg/page,1677

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39800000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно т.1.4.1. от документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складове на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в сгради на висшето училище в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС и ОСС; общежития бл.15, 61 и 70; ул.Гургулят 1 и Плувен басейн НСА, бул.Прага 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Договорът се сключва за срок до 31.12.2015 г., до която дата избраният изпълнител ще е задължен за своя сметка и на свой риск да доставя заявените материали до 48 /четиридесет и осем/ часа, считано от часа на получаване на заявката, до всички сгради на Възложителя находящи на територията на гр.София. Да поддържа складова наличност на посочените в документацията за участие материали Да отстрани за своя сметка всички дефекти, липси, несъответствия и недостатъци по количеството, вида и качеството на доставената стока. Да отговаря солидарно за всички действия и бездействия на свои служители и подизпълнители, при и по повод изпълнение на договора, от които са настъпили вреди за НСА „Васил Левски”. Да поддържа ценова оферта на собствен сайт в интернет, магазинна мрежа, склад или друг вид търговски обект, за предлаганите от него други материали като предостави на Възложителя допълнителна отстъпка от цените в размер на минимум 5 % (пет процента). И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Избрания изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 1500 /хиляда и петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно Документацията за участие, която е публикувана на Профила на купувача на Национална спортна академия Васил Левски, http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2014