Версия за печат

BG-Карлово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви", гр. Карлово, ул. "Тодор Каблешков" 1, За: Нонка Рабаджийска, България 4300, Карлово, Тел.: 0889 471553, E-mail: tmtkarlovo@abv.bg, Факс: 0335 95636

Място/места за контакт: ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви" - гр. Карлово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tmtkarlovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.tmtkarlovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ (ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ), КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ; ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – град Карлово по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”, дейност „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за ефективна енергийност на държавни училища” с обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ” и Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради”. На основание чл. 25, ал. 1, т.12 от ЗОП максималната стойност на поръчката не може да надхвърля - 27421лв. без ДДС за извършване на архитектурно заснемане (екзекутивна документация), конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт и 22421лв. без ДДС за енергийно обследване и изготвяне на енергиен сертификат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 71250000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Сгради в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – гр. Карлово: Теоретична сграда нова - Обща разгъната застроена площ 2625 кв.м. Теоретична сграда стара - Обща разгъната застроена площ 2625 кв.м. Физкултурен салон – Обща разгъната застроена площ 606 кв. м. Учебни работилници – Обща разгъната застроена площ 4300 кв. м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49842 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПГ "Братя Евлогий и Христо Георгиеви"- град Карлово, ул. "Тодор Каблешков" 1

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, свързани с изпълнение на обществената поръчка да са в съответствие с изискванията на чл. 169, ал.1, т.1-5, ал.2 и ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), чл. 176а от ЗУТ, Наредба №5/28.12.2006 НА МРРБ за техническите паспорти на строежите, чл. 12 от Наредба №16–1594/13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Подробно описание на изискванията на Възложителя се съдържа в Документацията на обществената поръчка, която се намира на Профила на купувача на адрес http://www.tmtkarlovo.com .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и условията за участие са публикувани в профила на купувача на адрес: http://www.tmtkarlovo.com . Офертите ще се приемат на адрес: 4300, град Карлово, обл.Пловдив, общ.Карлово, ул. „Тодор Каблешков” №1. Разглеждането на офертите ще се осъществи на 02.12.2014 година от 16:30 часа в Дирекцията на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви” – град Карлово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2014