Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Венета Ганева; Звезделина Пенчева, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818399, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/100-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва доставка на ежедневно приготвена храна, за нуждите на детското заведение, подробно описани в Технически спецификации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лева) без ДДС или 39 600 лв. (тридесет и девет хиляди и шестстотин лева) с ДДС. Плащането се извършва от Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ)„Христо Райков” - Габрово” – второстепенен разпоредител с бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За допускане до участие в настоящата процедура всеки участник задължително представя: 1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника или от упълномощено от него лице. 2.Представяне на участника (Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 3. Техническо предложение (Образец № 2); 4. Ценово предложение (Образец №3); 5. Списък-Декларация за техническо оборудване (Образец №4), отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на готова храна. 6. Удостоверения за регистрация на транспортните средства, включени в Образец №4 от БАБХ, за превоз на готова храна /заверени копия/. 7. Удостоверения за регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните на обекта, в който ще се приготвя храната, издадено от Българска Агенция за безопасност на храните /БАБХ/ заверени копия /. 8. Декларация за приемане условията на проекта на договор (Образец №5); ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 1. Всички документи, следва да бъдат в оригинал или копия заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: 1. Показатели за определяне на оценката: Ф - Разлика между предложена цена на храноден и стойност на вложените хранителни продукти - 70 % Т - Брой дни на предлагани месни ястия през седмицата - 30% 2. Методика за изчисляване оценката на офертите 2.1. Показател Ф: Разлика между предложена цена на храноден и стойност на вложените хранителни продукти (максимален брой точки - 70, относително тегло в комплексната оценка - 70 %). В Ценовата оферта се посочва предложена цена на храноден и стойност на вложените хранителни продукти за един храноден. Оценката се извършва по следната формула: Ф = Цmin /Цn) х70 където Цmin е най-ниската разлика между предложена цена на храноден и стойност на вложените хранителни продукти Цn е разликата между предложена цена на храноден и стойност на вложените хранителни продукти на съответния участник 2.2. Показател Т: Брой дни на предлагани месни ястия през седмицата (максимален брой точки - 30, относително тегло в комплексната оценка - 30 %). Посочва се брой дни на предлагани месни ястия през седмицата. Оценката се извършва по следната формула: Т = Вn /Вmax) х30 където Вmax е най-голям брой дни на предлагани месни ястия през седмицата Вn е брой дни предложени месни ястия през седмицата от съответния участник 3. Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: КО = Ф + Т Определя се обща оценка като сбор от точките, които е получил всеки участник за отделните показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА : Срокът за изпълнение е 12 месеца от сключване на договора. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ Офертата се представя в деловодството на Община Габрово в запечатан непрозрачен плик. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ)„Христо Райков” - Габрово”. ........................................................................................................................................... /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 10.00 часа на 05.12.2014 г. в Зала III,, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ - минимум 60 календарни дни. Срокът на валидност на офертата се определя от участника не може да бъде по-малък от 60 календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Приложения към настоящата покана: 1. Представяне на участника – Образец №1; 2. Техническо предложение – Образец №2; 3. Ценово предложение – Образец №3; 4. Декларация за техническо оборудване - Образец №4; 5. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец №5; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 6– за сведение; 7. Проект на договор; 8. Технически спецификации; 9. Методика за оценка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014