Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 35, За: Виктория Бозукова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 604720; 032 604722, E-mail: bd_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 604721

Място/места за контакт: гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" №35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://earbd.org/.

Адрес на профила на купувача: http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=420&elem_id=702.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на два броя нови леки автомобили за нуждите на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

два броя нови леки автомобили

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, България

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Описание на минималните техническите показатели и критерии, на които следва да отговарят автомобилите, обект на поръчката, а именно: Технически характеристики на автомобилите Купе: нови леки автомобили тип „Седан” или „Хечбек” Брой места: 4+1 Брой врати: 4/5 врати Двигател: бензинов двигател Работен обем: 1500 см до 1800см Максимална мощност: в границите от 100к.с. до 120к.с. Комбиниран разход на гориво: максимум 7.0 литра/100 км. Екологична норма: ЕВРО 5 - да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р. България и може да бъде регистриран съобразно действащото законодателство Скоростна кутия: Механична, минимум 5 степенна Задвижване: 4х2 преден двигателен мост Спирачна система: предни дискови спирачки Цвят: светло сив, тъмно сив или черен металик Обoрудване 2 бр. въздушни възглавници - предни Климатик Дистанционно централно заключване Предни ел. стъкла ABS - антиблокираща система ESP - Електронна стабилизираща програма Гаранция Минимум 4 години или 100 000 км. гаранция Наличие на сервизни бази за гаранционното обслужване, като поне една е на територията на гр. Пловдив Срок на изпълнение на доставката: От наличност до 3 дни от датата на сключване на договора Приложения Документи, удостоверяващи всички технически характеристики на предлаганите автомобили. Офертите, включващи ценово предложение и техническо предложение, които не покриват минималните изисквания, посочени от Възложителя и/или надвишават максимално допустимата цена, посочена като прогнозна стойност от Възложителя в публичната покана, а именно 40 000 лв. без ДДС за двата автомобила, няма да се разглеждат/отстраняват се от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите ще се извърши по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на следните показатели: Показател – П (наименование) Относително тегло Максимално възможен брой точки Символично обозначение (точките по показателя) 1 2 3 4 1. Предложена цена - П1 60% (0,60) 100 Тц 2. Брой екстри извън посочените в техническото задание - П2 40% (0,40) 100 Те Показател П1: „Предложена цена” (Тц) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,60. Максималния брой точки – 100 получава офертата с предложена най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определя в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Ц min Тц = 100 x --------------- където: Цn където: „100” – максималните точки по критерия (Тц); Ц min – е най-ниската предложена цена от участник Цn – цената, предложена от конкретния участник по критерия (Тц); Точките по първия показател на всеки от участниците в процедурата се получава по следната формула П1 = Тц x 0,60, където 0,60 е относителната тежест на показателя. Показател П2: „Брой екстри извън посочените в техническото задание” (Те) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка 0,40. Най-голям брой точки получава офертата с предложени най-голям брой екстри извън посочените в техническото задание по следната таблица: № по ред Наименование на предлаганата екстра Брой точки 1 Въздушни възглавници- задни или странични 10 2 Система за контрол на сцеплението 10 3 Система за налягaнето в гумите 10 4 Система за контрол на скоростта 10 5 Обемен багажник (над 500 литра) 5 6 Ел. разпределение на спирачното усилие 5 7 Стерео уредба/ CD 5 8 Ел. огледала- странични 5 9 Серво управление на волана 5 10 Бордови компютър 5 11 Защитна кора под двигателя 5 12 Задни ел. стъкла 5 13 Лети джанти 5 14 Фарове за мъгла 5 15 Парктроник 5 16 Други 5 Точките по втория показател на всички участници в процедурата се получават по следната формула: П2 = Те x 0,40, където 0,40 е относителната тежест на показателя. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: КО = П1 + П2 Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая (0,00). Класирането се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Ако има участници, получили еднакви комплексни оценки, длъжностните лица, определени от Директора на БДУВИБР-Пловдив, процедират съгласно разпоредбата на чл.71, ал.4 от ЗОП. Ако и след това оценките са еднакви, се пристъпва към публичен жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите е публично, като заседанието на комисията ще се проведе на 03.12.2014г. от 10:00ч. в администратитвната сграда на БДУВИБР-Пловдив и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БДУВИБР-Пловдив, съгласно чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки. От датата на публикуването на публичната покана в портала на АОП се предоставя пълен достъп по електронен път до публичната покана, ведно с документите, неразделна част от нея, в "Профил на купувача" на БДУВИБР-Пловдив на интернет адрес:http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=420&elem_id=702. Офертата по образец, подписана от представляващия участника или упълномощено от него лице, подадена лично, по поща или с куриер, се представя до изтичане на крайния срок, посочен в публичната покана, в БДУВИБР-Пловдив, деловодство, в запечатан, непрозрачен плик. Към офертата се прилага и пълномощно, когато офертата не е подписана от представляващия участника, както и документ, удостоверяващ правото на доставчика да представлява, продава, предлага марката автомобил или да участва в производството по реализацията на готовия продукт. Върху плика с офертата се отбелязва обществената поръчка, наименованието на участника, и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При изготвяне на офертата, участникът следва да се придържа към условията и изискванията, съдържащи се в публичната покана за участие и приложенията към нея. Офертата се изготвя по образеца, който трябва да съдържа цялата изискана информация. Невъзможността на участника да представи цялата изискана информация или представи оферта, която не отговаря на условията на Възложителя, води до отстраняване на участника. Оферти, постъпили след изтичане на крайния срок и/или в скъсан и/или незапечатан непрозрачен плик не се разглеждат, респ. не се приемат за участие и се връщат на подателя. Всички документи, които не са оригинали, се заверяват от участника на всяка страница с печат, подпис и гриф "Вярно с оригинала!". ПОСОЧЕНАТА В РАЗДЕЛ III ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА В РАЗМЕР ОБЩО НА 40000 ЛВ. БЕЗ ДДС ЗА ДВАТА АВТОМОБИЛА Е МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. От участие се отстранява предложение на участник, с посочена цена за изпълнение на доставката по-висока от максимално допустимата прогнозна стойност. При сключване на договора, определеният за изпълнител участник трябва да представи документите и декларациите по чл.101е, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/12/2014