Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=409.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Обща гражданска отговорност“. Застраховане на отговорността за причинените от „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора на трети лица имуществени и неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската си дейност. Една от основните дейности на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, за която желаем да възникне застрахователното събитие е поддръжка и експлоатация на водопроводна и канализационна мрежи. Застрахователят да носи отговорност, произтичаща и от „Изкопни дейности“, свързани с поддръжката и експлоатацията на ВиК мрежите и съоръженията. Агрегатният лимит на застраховката да е 200 000 лева за всички събития и 50 000 лева за едно събитие, без самоучастие. Застрахователното покритие да включва: - Всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане /вкл. смърт, заболяване или загуба на работоспособност/ и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи; - Съдебни разноски по дела срещу Застрахования, във връзка със застрахователните събития, покрити от застраховката; - Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничавани на вредите; Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената информация съдържаща се в техническата спецификация – Приложение №1 - 4 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството. Източник на финансиране – собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира на базата на реализиран годишен оборот от Дружеството и с включен 2% данък ЗП; 2.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 3.Начин на плащане: Разсрочено /на четири вноски/ по банкова сметка на Изпълнителя; 4.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 5. За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 5.1. Данни за лицето, което прави предложението – ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 5.2. Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност за дадения вид застраховка; 5.3.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата; б/покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент; в/ общ брой допълнително предложени покрития и преференции; 5.4. Общи условия за застраховка „Обща гражданска отговорност”, 5.5. Ценово предложение – в български лева, с включен 2% данък ЗП, подписано и подпечатано от представляващия дружеството; 5.6. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни; Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 09.12.2014г, в 10:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

при следната методика: КОГО=К1+К2+К3 Показател 1: Застрахователната премия (К1) К1 = ЗПmin : ЗПn х 70 където: ЗПmin – най-ниската застрахователна премия /в лева/, ЗПn - предложената застрахователна премия /в лева/ Показател 2: Платежоспособност К2 - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2) Участникът посочил най-висок % покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, получава 20 точки, а всеки следващ участник предложил по-нисък % покритие, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по-висок % покритие от неговата оферта. Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2013г, изразено в процент . Показател 3: Общ брой допълнително предложени покрития и преференции (К3) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: К3= Общ брой доп. предл. покрития и преференции : най-голям общ брой доп. предл. покрития и преференции х 10 Комисията ще класира на първо място офертата на участника събрал най-много точки по дадената методика. Максималният брой точки е 100. Участникът, получил най-висока комплексна оценка КОГО ще бъде избран за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. 2. Документ, който не е на български език се представя преведен. 3. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. 4. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. 5. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. 6. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, Възложителят писмено ще уведоми участниците. 7. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК. 8. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014