BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, ул."Независимост", №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции се провежда в изпълнение на сключен Договор № 38/3/3211259/04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Информационните и комуникационни технологии в детските градини на община Добричка”. Конкретните дейности при изпълнение на настоящата поръчка включват: обособена позиция №1 – доставка на 32 преносими компютри; обособена позиция №2 – доставка на 32 лазерни принтери; обособена позиция №3 - доставка на 11 интерактивни дъски.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.ОП 1 - Преносим компютър – 32 бр. 2.ОП 2 - Черно-бял лазерен принтер – 32 бр. 3.ОП 3 - Интерактивна дъска - антибактериална и вандалоустойчива – 11 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39608 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Добричка, гр.Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За доказване на техническите възможности и квалификацията, кандидатите следва да представят: 1. Списък на извършени доставки с еднакъв или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.), считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите на доставките; датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; *В случаите по т.1. доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. *Под сходен предмет на поръчката са доставки на компютърни конфигурации, таблети, принтери, скенери, копирни машини, мултифункционални устройства и друг хардуер. 2. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят; 3.Сертификат, доказващ, че доставеното компютърно и периферно оборудване отговаря на изискванията на CE Marking или еквивалент. 4.Декларация (в свободен текст), че доставената техника ще бъде оригинална. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя, придружена със сертификат/декларация за произход. 5. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по критерий „най-ниска цена”, максимален срок за изпълнение – 30 календарни дни.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички документи по настоящата процедура (документация, разяснения, протоколи, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600 под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014