BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, гр.Добрич, ул."Независимост" №20, За: Даниела Тодорова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: d_todorova@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: гр.Добрич Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

осигуряване на публичност и информация по Договор № М 13-22-48 / 18.08.2014 г., проект „Компетентна и ефективна общинска администрация - община Добричка“. Осигуряване на публичност на проекта за обществеността и всички заинтересовани страни съгласно изискванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. В съответствие с техническите спецификации (Приложение № 1) са предвидени да се изпълнят следните дейности: Изработка на 1 бр. банер; Отпечатване на 200 броя брошури; Отпечатване на 250 броя семинарни папки; Отпечатване на 250 броя блок листи; Изработване на 250 броя химикалки с логото на проекта; Изработване на 250 броя флаш памет с логото на проекта; Изработване на 500 броя сувенири с логото на проекта

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка на 1 бр. банер; Отпечатване на 200 броя брошури; Отпечатване на 250 броя семинарни папки; Отпечатване на 250 броя блок листи; Изработване на 250 броя химикалки с логото на проекта; Изработване на 250 броя флаш памет с логото на проекта; Изработване на 500 броя сувенири с логото на проекта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6005 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка, гр.Добрич, ул.Независимост №20

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Документи, които участникът следва да представи: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника.;Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;Декларация по чл.47, ал.9 *Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. *Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/-ите по се представя/-т в официален превод. Копие на договора за обединение (при участници обединения). Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Доказателства за техническите възможности и квалификация:За доказване на техническите възможности и квалификацията, кандидатите следва да представят следните документи:Списък на осъществена услуга с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) по образец , считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите на дизайн и печат на рекламни материали, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; * доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. *Под сходен предмет на поръчката са доставки или услуги в областта на дизайн и печат на рекламни материали Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят и изработят; *Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. *Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/-ите по , които са на чужд език, се представят и в превод. Техническо предложение:Техническото предложение се изготвя по образец;Участникът може да подава само една оферта по образец;Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение, възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря на действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията и приложенията към нея могат да бъдат намерени и изтеглени от сайта на Възложителя – Профил на купувача: Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача под формата на електронни документи на адрес http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600. Достъпът до тях е свободен (преглед и изтегляне).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014