Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Добричка, гр.Добрич, ул."Независимост" №20, За: Даниела Тодорова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: d_todorova@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Място/места за контакт: гр.Добрич Община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

повишаване на уменията и компетенциите на служителите в община Добричка и подобряване на ефективността в работата на общинската администрация. Постигането на заложеното в проекта ще доведе до постигане целта на процедурата: „Повишаване на квалификацията на служителите в администрациите на общинско, областно и централно ниво, чрез обучение в страната”, както и за постигане целта на приоритетна ос 2 на ОП „Административен капацитет”: „Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество”. В изпълнение на: Дейност № 4: „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности” и Дейност 5 : Обучение за работа със специфични групи граждани – уязвимите групи

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80570000

Описание:

Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Очакваните резултати след изпълнение на дейностите „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности” и „Обучение за работа със специфични групи граждани – уязвимите групи” са следните: Обучени петдесет и девет общински служители по ключови компетенции. Обучени петнадесет общински служители за работа с уязвимите групи граждани; Седемдесет и четири служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка, гр.Добрич, ул.Независимост №20

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Технически възможности:Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги за организиране и провеждане обучения на възрастни (лица над 18-годишна възраст); В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискването за проведени обучения се прилага към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него;Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице минималното изискване за внедрена система за управление на: качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития, се отнася за обединението като цяло. Документи за доказване на техническите възможности, квалификацията и опита на участниците:Списък на услуги за организиране и провеждане на обучение на възрастни (лица над 18-годишна възраст), за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) - Приложение №5; Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват организиране и/или провеждане на обучения и/или публични събития. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя общо за обединението. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Съгласно чл. 51а кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: Показател – П (наименование) Максимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО 1. Срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за всяко от обученията №1и №2) 100 35% 2.Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението - Р 100 35% 3. Ценово предложение – Ц 100 30% Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията и приложенията към нея могат да бъдат намерени и изтеглени от сайта на Възложителя – Профил на купувача: Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача под формата на електронни документи на адрес http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600. Достъпът до тях е свободен (преглед и изтегляне).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014