BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: д-р Деница Данчева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: denigd@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-017.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Намаляване популацията на бездомните кучета” Дейности: Улавяне Обезпаразитяване (външно и вътрешно) Ваксинация срещу бяс Кастрация Маркиране с чип и ушна марка Връщане на място на бездомните кучета Евтаназия на агресивни и неизлечимо болни кучета Прибиране на трупове на умрели кучета и котки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85200000

Описание:

Ветеринарни лечебни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на обществената поръчка ще се формира на база констативни протоколи за качествено извършена работа от Изпълнителя. Общата стойност на обществената поръчката не може да надхвърля сумата 4 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участникът представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга за намаляване популацията на бездомни кучета. 6.2. Декларация посочваща съдържаща имената на лицата, които ще улавят и транспортират бездомните кучета – свободна форма;Минимални изисквания: Лицата, които ще улавят и транспортират бездомните кучета трябва да са преминали курс за хуманно отношение и защита на животните.6.3. Декларация – свободна форма, че участникът разполага с ветеринарна амбулатория или ветеринарна клиника – собствена или наета.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с ветеринарна амбулатория или ветеринарна клиника – собствена или наета.6.4. Декларация – свободна форма, че участникът разполага с оръжие за упояване на кучета и четящо устройство за чипове – собствени или наети.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с оръжие за упояване на кучета и четящо устройство за чипове – собствени или наети.6.5. Декларация – свободна форма, че участникът разполага с оборудван автомобил с добра вентилация за транспортиране на кучета – собствени или нает.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с оборудван автомобил с добра вентилация за транспортиране на кучета – собствени или нает.6.6.Декларация – свободна форма, че участникът има сключен договор с лицензирана фирма занимаваща се с обезвреждане, събиране и унищожаване на опасни отпадъци.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

“Икономически най-изгодна оферта“ за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където i=1 9 ЕЦi – единична цена за определен вид дейност, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид дейност, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид дейност, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 9 Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид дейност, изразена с проценти 1.Улавяне - Pi относит. тежест в 100%- 10 2.Обезпаразитяване (външно и вътрешно) - Pi относит. тежест в 100% - 10 3.Ваксинация срещу бяс - Pi относит. тежест в 100% - 5 4.Кастриране на женско куче - Pi относит. тежест в 100% - 20 5.Кастриране на мъжко куче - Pi относит. тежест в 100% - 14 6.Маркиране с чип и ушна марка - Pi относит. тежест в 100% - 16 7. Връщане на място на бездомните кучета - Pi относит. тежест в 100% - 10 8. Евтаназия на агресивни и неизлечимо болни кучета - Pi относит. тежест в 100% - 10 9. Прибиране на трупове на умрели кучета и котки - Pi относит. тежест в 100% - 5 Максималната стойност на величината К е 100. Оценките по отделните видове СМР се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока стойност на величината К на фертата. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: Всеки участник трябва да има сключен договор с лицензирана фирма занимаваща се с обезвреждане, събиране и унищожаване на опасни отпадъци.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 7 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т. 3.Съдържание на офертата от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 01.12.2014 г., 16:30 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-017.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014