BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Милена Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34928530, 31530000

Описание:

Улични лампи
Части за лампи и осветителни уреди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В зависимост от нуждите и конкретните заявки на възложителя, но на стойност не по-висока от максималния разходен лимит.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата да съдържа: • Сведения за участника • Ценово(финансово) предложение • Ценово предложение – Образец 1 на Възложителя подписано и подпечатано) оригинал, за целия срок на договора. • Техническо предложение съобразено със структурата на Образец 2 изготвено от кандидата. • Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП Към техническото предложение всеки кандидат задължително следва да приложи договор/и за доставка от производителите или договор за дистрибуция или друг документ, който оправомощава участника с правото да търгува с посочените стоки – заверени от участника копия по групи стоки. Към техническото предложение всеки кандидат следва задължително да приложи сертификати за качество и безопасно използване, или протоколи от изпитания, или разрешение за употреба и годност от производителя (дистрибутора), или български или европейски стандарти, или други документи – заверени копия по групи стоки. Всички изисквани документи в техническото предложение, които са на чужд език задължително следва да бъдат представени и на български език, преведени от оторизирани фирми.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата, ценово(финансово) предложение, финансово предложение (ценово предложение – Образец 1 на Възложителя подписано и подпечатано) оригинал, за целия срок на договора, техническо предложение съобразено със структурата на Образец 2 изготвено от кандидата, декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация за липса на свързаност в съответствие с чл.55, ал.7 и липса на обстоятелства по чл.8, ал.8,т.2 от ЗОП, проект на договор са публикувани в раздел"профил на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на офериращия и предмета на поръчката до 17,00 ч. на 05.12.2014 г. на адрес - община Добричка, град Добрич, ул.Независимост №20, стая №105.Отварянето на офертите ще се извърши на 08.12.2014 г. от 14,00 часа в зала №108 на общината.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/12/2014