Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски стоки, принтерна хартия, термохартия и ролки за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 1 (една) година след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Примерната номенклатура и ориентировъчни количества са описани в приложената Примерна техническа спецификация. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630, 22993200, 30192121, 30192130, 22852100, 30193700

Описание:

Хартия за печатане
Термочувствителна хартия или картон
Химикалки
Моливи
Папки за досиета
Кутия за папки с документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените количества и номенклатурни позиции в приложената към настоящата покана Примерна техническа спецификация са ориентировъчни, за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя както номенклатурните позиции, така и ориентировъчните количества в зависимост от своите нужди и възможности. Стойността е прогнозна и не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складова база на Възложителя - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в приложена Примерна техническа спецификация, които могат да бъдат намерени в раздел "Профила на купувача", категория "Публични покани" на посочения интернет адрес на Възложителя - http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката, като представи оферта съобразена напълно с изискванията на Възложителя. Ако не е изпълнил което и да е от изискванията на Възложителя, офертата му няма да бъде разглеждана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база следните критерии и методика:К1 – Цена в лв., без ДДС – тежест 90 точки; К1 = (К1 мин/ К1 конкретна)*90 Необходимо е да се предложат единични цени за минимум три марки/производители по всяка номенклатурна позиция от Примерната техническа спецификация, по начина показан в Образец 2 – Ценово предложение. Участниците задължително посочват конкретния производител/марка, чиято цена предлагат, за всяка единична цена по конкретната номенклатурна позиция. В случай, че офертата не отговаря на това изискане дори и само за една номенклатурна позиция, офертата няма да бъде разглеждана. На оценка подлежи общата крайна цена на поръчката, която се получава по следната методика: За всяка посочена в Примерната техническа спецификация номенклатурна позициия се изчислява средна единична цена. Така получената средна цена се умножава по количеството, посочено в Примерната техническа спецификация за конкретната позиция. Следва сумиране на получените резултати и получената обща цена на поръчката се прилага във формулата посочена по-горе. К2 – Срок на доставка – тежест 10 точки; К2 = (К2 мин/К2 конкретен)*10 Участниците следва да попълнят приложения Образец 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, като се съобразят с изискването на Възложителя да предложат срок на доставка не по-кратък от 1 (един) работен ден след подаване на заявка. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 02.12.2014 г. (вторник) в14.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014