Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=402.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на "В и К" ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”, съгласно техническата спецификация /приложение №1 - 1 стр/. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32252000

Описание:

Телефони тип GSM


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизително 850 абоната в корпоративна група; пренос на данни „DATA” приблизително 100 абоната; Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на Възложителя. Източник на финансиране – собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение: Територията на дейност на „ВиК” ЕООД, гр. Ст. Загора, включваща следните общини: Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Опан, Гълъбово и Тополовград.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на услугата: 12 месеца, считано от датата на подписване на договора. 2.Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, в лева в 30 дневен срок след издаване на електронна фактура, която да съдържа № на договора и неговия предмет. Електронната фактура следва да бъде изпращана в деня на издаванетой на адрес: yruseva@wik-stz.com. 3.Качество на услугата: а/Участникът да притежава: валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за територията на Р Б-я съгласно ЗЕС, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа); б/Участникът е необходимо да притежава покритие на електронната си мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната; в/ Участникът да притежава сертификат, за внедрена от участника система ISO 9001:2008. г/ Участникът да притежава сертификат, за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005. д/ Участникът да притежава сертификат, за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011. 4.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, съдържащ следните документи: 4.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 4.2.Копие или оригинал на валидна индивидуална лицензия (разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа). 4.3.Декларация за покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната. 4.4. Копие или оригинал на сертификата, за внедрена от участника система ISO 9001:2008. 4.5. Копие или оригинал на сертификата, за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005. 4.6. Копие или оригинал на сертификата, за внедрена от участника система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011. 4.7.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството – съдържащо сл. информация: а/описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата, съгласно техническата спецификация- Приложение №1; б/копие или оригинал на удостоверение издадено от КРС или декларация за броя на базовите станции, въведени в експлоатация 2G (GSM) базови станции (сайтове) към 31.05.2013г.- Кб, съобразно изискванията на издаденото от КРС разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 900 MHz и 1800 MHz за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа. в/ Ко-Процент отстъпка при закупуване на устройства; г/ Кс-оферта за служители на ВиК Стара Загора, съдържаща: Кс1-Месечна абонаментна такса за служители; Кс2-Цена на минута национален разговор (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи); Кс3-Брой включени минути за разговори в корпоративната група между картите на служители и между картите на служители и картите на ВиК Стара Загора; Кс4-Цена за един sms (средно-аритметична стойност по направления); Кс5-Цена на МВ за пренос на данни; д/ Кд-пакети за данни към гласовите карти на Възложителя, съдържащи: Кд1- Цена на месечна абонаментна такса за неограничен трафик с включени 150 МВ на макс. скорост. Продължава в раздел "Доп. информация" Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 02.12.2014г, в 14:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика за оценка: виж приложение №2 - 6 стр., което може да бъде открито в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения интернет адрес на дружеството.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/12/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение: Кд2-Цена на месечна абонаментна такса за неограничен трафик с включени 512 МВ на максимална скорост; Кд3-Цена на месечна абонаментна такса за неограничен трафик с включени 1 GВ на максимална скорост; Кд4- Цена на месечна абонаментна такса за неограничен трафик с включени 2.5 GВ на максимална скорост; Кд5-Цена на месечна абонаментна такса за неограничен трафик с включени 5 GВ на максимална скорост. 4.8.Ценово предложение – в лева без ДДС, подписано и подпечатано от представляващия Дружеството; а/ К1-Месечна абонаментна такса; б/К2-Цена на минута национален разговор след изчерпване на безплатните минути (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи); в/К3-Брой включени минути за национални разговори извън групата към всички национални мрежи; г/К4- Брой включени минути за разговори в корпоративната група; д/К5-Цена за един sms (средно-аритметична стойност по направления); е/К6-Цена за месечна абонаментна такса за карта за пренос за данни с включени 100 МБ в пакет; ж/К7-Цена за мегабайт след изчерпване на мегабайтите включени в пакета на карта за пренос за данни; з/К8-Цена на минута международни разговори (Средно-аритметична стойност образувана между цените на минута за международни разговори към Зона 1, Зона 2 и Зона 3). 4.9.Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни. Забележка: Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл.313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014