BG-село Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, село Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнението на предмета на настоящата публична покана включва осъществяване на обучения и свързаната с тях логистика по следните теми: -„Лична ефективност“, -“Новаторство и бизнес ориентирано управление”, -“Подобряване на презентационните умения”. Целева група по проекта са служители на общинската администрация, кмет и заместник-кметове на общината, кметове на кметства и кметски наместници от Община Братя Даскалови. Съгласно техническата спецификация за всяко едно от обученията изпълнителят следва да осигури: транспорт от сградата на общината до мястото на провеждане на обучението, нощувки за обучаваните и лекторите, храна , обучителни материали, оборудвана зала, сертификати за успешно преминато обучение, учебна програма, план за разпределение по теми и часове, папки и химикали, списъци на обучаемите, снимков материал, формуляр за обратна връзка и анкетни карти, доклад/анализ за проведено обучение. При изработването на всички материали Изпълнителят да спазва изискванията за информация и публичност, предвидени в Регламент на Комисията (EO) №1828/2006 и в „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” от Насоките за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-късно от 15.08.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80530000, 79632000, 80511000

Описание:

Услуги по професионално обучение
Услуги, свързани с обучение на персонала
Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на тема „Лична ефективност” - в изпълнение на това обучение участникът трябва да проведе обучение на тема „Лична ефективност”. В обучението ще бъдат включени 40 служители, разделени в две групи по 20 души. Продължителността на обучението е 15 астрономически часa – 3 дни по 5 часа. Двете групи следва да проведат обучението през различен период спрямо една с друга. Изпълнителят следва да осигури минимум 1 лектор за обучението. Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление” - Обучението ще бъде изнесено, в него ще участват общо 15 служители на Община Братя Даскалови, в една група, в продължение на 2 календарни дни по 5 астрономически часа. Изпълнителят следва да осигури минимум 1 лектор за обучението. Обучение на тема „Подобряване на презентационните умения“ - Обучението ще бъде изнесено, в него ще участват общо 20 служители на Община Братя Даскалови, в една група, в продължение на 2 дни по 5 астрономически часа. Изпълнителят следвад да осигури минимум 1 лектор за обучението. Предлаганата цена по всяко от обученията не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: - За Обучение "Лична ефективност" – 20000,00 лв. без ДДС и 24 000,00 лв. с ДДС, - За Обучение „Новаторство и бизнес ориентирано управление” – 6 000,00 лв.без ДДС и 7 200,00 лв. с ДДС, - За Обучение „Подобряване на презентационните умения” – 8 000,00 лв. без ДДС и 9 600,00 лв. с ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Технически възможности, квалификация и опит: Всеки участник трябва да има опит в провеждането на обучения – през последните 3 /три/ години, участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) услуги с предмет организиране и провеждане на обучения за възрастни (или сходен), като обученията трябва да включват дейности, по организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности за възрастни, свързани с подобряване на ефективността на работата на публични или частни организации. Доказателства за извършената услуга се предоставя съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Забележка: Под "предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка" следва да се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст). Участникът следва да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката. Участникът следва да осигури най-малко следните експерти, отговарящи на следните изисквания: Ръководител на екипа Изисквания: Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областите икономика, психология, публична администрация, право, хуманитарни науки или друга подобна специалност. Специфичен професионален опит: участие като ръководител в минимум 3 /три/ изпълнени /приключени/ проекти и/или договор, свързани с организиране на обучения за възрастни / публични събития / семинари / конференции. Експерт 1 Обучение на тема "Лична ефективност": 1. Висше образование в областта на социални, стопански, хуманитарни, правни науки или еквивалентни 2. Специфичен професионален опит: участие като лектор в не по-малко от 2 (две) обучения в областта на личната ефективност на служители в бизнеса и/или публичната администрация или сходно. Експерт 2 Обучение на тема "Новаторство и бизнес ориентирано управление": 1. Висше образование в областта на социални, стопански, хуманитарни, правни науки или еквивалентни 2. Специфичен професионален опит: участие като лектор в не по-малко от 2 (две) обучения в областта на новаторство и бизнес ориентирано управление на служители в бизнеса и/или публичната администрация или сходно. Експерт 3 Обучение на тема "Подобряване на презентационните умения„: 1. Висше образование в областта на социални, стопански, хуманитарни, правни науки или еквивалентни 2. Специфичен професионален опит: участие като лектор в не по-малко от 2 (две) обучения в областта на подобряване на презентационните умения на служители в бизнеса и/или публичната администрация или сходно. Длъжностите за отделните експерти не могат да се съвместяват от едно и също лице. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице минималните изисквания за екип от експерти се прилагат за обединението като цяло, а не към всяко от лицата включени в него.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка:1. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по обучителните материали, доклади, протоколи и документи по предмета на поръчката – П1 – 10 т.; 2. Обща предлагана цена – П2 – 30 т. 3. Подход на участника – П3 – 60 т. П1 - Срокът се определя от датата на получаване на Уведомлението от страна на Участника за наличие на пропуск или нередност, която трябва да бъде отстранена от негова страна. Участниците предлагат срока в цели календарни дни, като минималния възможен срок е 1 ден, а максималния 7 дни. Под отстраняване следва да се имат предвид изпълнението на следните дейности: - поправка на неяснота или пропуск свързан с обучителните материали, съпътстващите доклади, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката; - отстраняване на пропуски или нередности свързани с документи по организирането и и съпътстващите логистични дейности. Забележка: В срока за подготовка и организиране на обученията не се включва периодът на съгласуване с Възложителя. П2- Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на настоящата обществена поръчка. П2 се закръглява до втория знак след десетичната запетая. П2 = Цmin x 30/ Ц, където Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка; Ц е общата цена за изпълнение на пълния обем на настоящата обществена поръчка, предложена от участника; П3- По този показател ще се извършва оценка на качеството на предложените от участника цялостен подход, в т.ч. цялостния подход на участника за изпълнение на поръчката, обосновка и стратегия за организацията и ефективното реализиране на дейностите, предмет на обществена поръчка и преглед на съответствието им спрямо указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката, изискванията, очакваните резултати и индикатори, изложени в Техническата спецификация. Точките по този показател се разпределят в два подпоказателя, както следва: -Подпоказател 1 „Цялостен подход на участника” – макс. 50 т. -Подпоказател 2 „Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове” – макс. 10 т. Точни указания по показателя (П3) и пълната методика са публикувани в документацията по публичната покана качена в "Профил на купувача" на интернет страницата на община Братя Даскалови.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата поръчка се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, за реализацията на Договор M13-22-154/20.08.2014 г. по проект: „По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. • Предвидено е авансово плащане в размер на 25% от стойността, посочена в ценовото предложение на участника, избран за изпълнител в 10 (десет) дневен срок от сключване на договора с избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ и представяне на надлежна фактура. • Окончателно плащане е в размер на 75% от дължимото възнаграждение по съответната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) календарни дни след датата на подписване на двустранен Приемо–предавателен или констативен протокол за окончателното изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на работата възложена с предмета на договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дата и място и час на отваряне на офертите: на 01.12.2014 г. в 09.00 ч. в заседателна зала на община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, с.Братя Даскалови. Техническата спесификация образци на документация и проект на договор са публикувани на страницата на община Братя Даскалови в раздел "Профил на купувача". Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация в сградата на община Братя Даскалови.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2014