BG-Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" 24, За: инж. Димитринка Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция "УТОС"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: http://zop.elena.bg/?p=208.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: „Доставка и монтаж на три броя табели (билборд) за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ 04/321/01380 от 26.06.2013 г. 1. Характеристики: Билбордовете трябва да бъдат издигнати на подходящи места на или в близост до строителните площадки, където лесно могат да бъдат визуализирани от обществеността. Монтажът на билбордовете трябва да се завърши преди провеждането на официалната церемония, наречена „първа копка”. • Брой на билборда - 3 бр.; • Двустранна информация; • Материал - ПВЦ или др. твърд материал, устойчив на атмосферни влияния (без метал); • Минимум 4 отвора за монтиране; • Размери - минимум 200 х 150 см.; • Метална носеща конструкция с два стълба. 2. Дизайн (включен в предмета на доставката): Дизайнът на билбордовете трябва да бъде съгласно Наредба 24 от 29.07.2008 г. „Обновяване и развитие на населените места“, глава 5, чл. 50, ал. 3, 4 и 5, издадена от министъра на земеделието и храните, включително приложение към чл. 50, ал. 5. 3. Текстовата част на билборда трябва да съдържа: На билбордовете трябва да бъде отбелязан приносът за проекта съответно от Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България и да съдържа най-малко следната текстова и визуална информация, която информация ще заема минимум 25% от площта на билборда: • Наименование на проекта/ дейността, която се подпомага; • Флагът на Европейския съюз и названието: Европейски Земеделски Фонд за Развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“; • Логото на ПРСР 2007-2013г.; • Националното знаме на Република България. На билбордовете също така трябва да се визуализирана и емблемата на община Елена. Необходимо е също така да се включи информация за Общата стойност на проекта, представена в български лева, както и информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. Началната и крайната дата на изпълнение на проекта също са част от информацията на билбордовете. Информацията и изображенията на билборда трябва да са съобразно графичните стандарти, определени в точка 4 от Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233290, 35261000

Описание:

Работи по поставяне на указателни табели
Информационни табла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Брой на билборда - 3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Елена - гр. Елена, с. Константин, с. Майско

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания: Община Елена, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки, с предмет: Доставка и монтаж на три броя табели (билборд) за осигуряване на публичност и информираност при реализиране от община Елена на проект № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”. 1.1. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в Публичната покана за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 1.2. Разходите свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участниците. 1.3. Участниците се представляват от управителите си или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва със заверено нотариално от управителя/изпълнителния директор, пълномощно. 2. Изискуеми документи и информация: Участниците еднолични търговци, юридически лица и обединения, които не са самостоятелни юридически лица, трябва да докажат регистрацията си съобразно приложимия български закон. Физическите лица представят копие на документ за самоличност. Чуждестранните лица трябва да докажат регистрацията си съгласно приложимия за тях закон. 2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: Съгласно чл. 101б, ал. 1 - изисквания за икономическо и финансово състояние не се определят. 2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.2.1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 (едно) възлагане с предмет - осигуряване на информираност, рекламна дейност, за период от 3 (три) години назад, считано към датата на подаване на офертата на стойност не по малка от 15 000.00 лв; Доказва се със: Списък на възлагания за услуги и/или доставки, изпълнени от участника за период от 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите. В края на списъка участникът посочва възлаганията с предмет, сходен с предмета на поръчката - осигуряване на информираност или рекламна дейност, или доставка, изработка и монтаж на информационни табели и билбордове. Забележка: За обекти, сходни с предмета на поръчката Възложителя ще приема изпълнението на възлагания за осигуряване на информираност или рекламна дейност, или доставка, изработка и монтаж на информационни табели и билбордове. 2.2.2. За изпълнение на настоящата поръчка кандидатът трябва да предложи минимум един експерт - магистър с най-малко 5 години опит в рекламата или изработка, доставка и монтаж на информационни табели и билбордове. Доказва се със: Списък на техническите лица. Към списъка участниците трябва да приложат за лицето, упоменато в минималните изисквания, автобиография (по образец на участника). При участието на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за обединението като цяло. При посочване на участие на подизпълнители изискванията към тях се отнасят съобразно вида и дела на тяхното участие. 3. Необходими документи за участие в процедурата: а. Оферта за участие - Образец № 1; б. Административни сведения с ЕИК на участника - Образец № 2; в. Техническо предложение - Образец № 3; г. Ценова оферта - Образец № 4; д. Декларация за приемане условията на проекто договора - Образец № 5; е. Списък на възлагания за услуги и/или доставки, изпълнени от участника за период от 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите - по образец на участника. ж. Списък на техническите лица - по образец на участника, с приложени към него, за лицето, упоменато в минималните изисквания, автобиография (по образец на участника).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показателите и относителната им тежест за определяне на общата оценка: Ср - Срок за изпълнение - в календарни дни, цяло число, максимален брой точки – 20 т. Гср - Гаранционен срок и условия за гаранционно обслужване - в календарни месеци, цяло число, максимален брой точки - 20 т. Ф - Предлагана цена, максимален брой точки - 60 т. А. Техническа оценка (T) - коефициент на тежест на техническата оценка - 40 Т = Ср + Гср а. Подпоказател Ср - „Срок за изпълнение”, с максимален брой точки - 20 т. Максималният брой точки по този показател е 20 и получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение и се определя по формулата: Ср = (Cрmin / Cрсъотв) х 20, където: Cmin - най-краткия предложен срок за изпълнение в кал. дни. Cсъотв - предложен срок за изпълнение от съответния участник в кал. дни. !!! Важно: Срокът за доставка се предлага в календарни дни в цяло число. Участник, предложил срок за доставка в дробно число, часове, месеци години, работни дни и др., различни от изискуемите „календарни дни в цяло число“, ще бъде отстранен от участие в процедурата. б. Подпоказател Гср „Гаранционен срок”, с максимален брой точки - 20 т. Максималният брой точки по този показател е 20 т., които получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок, над минималния, определен от Възложителя и се определя по формулата: Гср = (Гср./ Гср.max.) х 20, където: Гср. - предложения от съответния, оценяван участник общ гаранционен срок (в месеци, цяло число); Гср.max - максималния общ срок на предлаганото оборудване в офертата на конкретен участник (в месеци, цяло число). Минималният гаранционен срок, предлаган от участниците е 12 месеца. !!! Важно: Гаранционният срок се предлага в месеци в цяло число. Участник, предложил гаранционен срок в дробно число, в дни, часове, години или др., различно от месеци в цяло число, се отстранява от процедурата. Б. Финансова оценка (Ф) се определя въз основа на ценовата оферта на участника в плик №3, обозначен с надпис „Предлагана цена“: Максимален брой точки - 60 т. Оценката на предложената от участника цена се формира по следната формула: Ф = (Минимална предложена цена / Цената, предложена от участника) х 60,00. Определяне на комплексната оценка (КО): Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка. Общата оценка се изчислява по формулата: КО = Тi + Фi , където: КОi - общата оценка на i-тата оферта, Тi - техническата оценка на i-тата оферта, Фi - финансовата оценка на i-тата оферта. !!! Важно: При оценка на всеки един от показателите (технически и финансов) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Забележка: Участници, предложили цена, по-висока от прогнозната ще бъдат отстранени от участие в процедурата!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/12/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в Община Елена, гр. Елена, п.к. 5070, ул. “Иларион Макариополски” № 24, стая 204. Отварянето на офертите ще се извърши в стая 211 на общинска администрация, на 04.12.2014 г. в 10:00 часа. Отварянето е публично, като на заседанието на комисията могат да присъстват участниците, подали оферта за обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на община Елена. Офертите следва да бъдат валидни в срок най-малко 90 кал. дни от крайния срок за получаването им. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като несъответстваща на изискванията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска писмено - чрез писмо и/или факс от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/12/2014