BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на Хематологичен анализатор и Имунологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория в "КОЦ - Стара Загора"ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Хематологичен анализатор - 1 брой и Имунологичен анализатор - 1 брой.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 1 /един/ брой Хематологичен анализатор и 1 /един/ брой Имунологичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория в "КОЦ - Стара Загора" ЕООД. Те трябва да бъдат новопроизведени /през 2013г. или 2014г./ и неупотребявани. Изискванията към техническите характеристики на двата апарата са посочени в нарочни технически Спецификации, неразделна част от документацията. Апаратите следва да са пуснати на пазара и/или в действие съобразно изискванията на Закона за медицинските изделия. Апаратите следва да притежават: - нанесена "СЕ" маркировка / декларация за съответствие; - нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се изисква от действащото законодателство/ декларация за съответствие; - инструкция за употреба - на български език. Възложителят разполага с ограничен финансов ресурс, поради което няма да се разглеждат оферти с предложена цена равна или по-висока от 13 000лв./тринадесет хиляди лева/ без ДДС за Хематологичен анализатор и с предложена цена равна или по-висока от 35 000лв./тридесет и пет хиляди лева/ без ДДС за Имунологичен анализатор. Допустимото авансово плащане е до 20% от цената без ДДС. Доставката на всеки от апаратите следва да се извърши в срок до 30 дни от подписване на договора за тях. Гаранционния срок - не по-къс от 12 месеца от пускане в експлоатация на апарата. Участникът може да оферира доставката на двата апарата едновременно или само на един от тях. Той трябва да представи: 1.Оферта по образец - попълнена, подписана и подпечатана. 2. Техническо предложение по образец - попълнено, подписано и подпечатано. 3. Ценово предложение по образец-попълнено, подписано и подпечатано. 4.Удостоверение за вписване в Търговски регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.11.2014г. - по желание на оферента. 5.Действащо разрешение и/или удостоверение за търговия на едро по Закона за медицинските изделия, относно оферирания апарат. 6.Сертификат (документ за упълномощаване) за извършване на монтаж, на гаранционен сервиз издаден от фирмата - производител в полза (на името) на оферента или лицето, осъществяващо сервизната (монтажната) дейност. Ако документът е издаден на чужд език той следва да бъде придружен с превод на български език. Ако сервизирането (монтирането) на медицинския апарат се осъществява от лице, различно от оферента, следва да бъде представен и писмен договор, уреждащ отношенията помежду им за времето на монтажа и предложения гаранционен срок в офертата. 7.Валиден Сертификат по ISO 13485 : 2003 или аналогичен за производителя на оферирания апарат. Ако е издаден на чужд език следва да бъде придружен с превод на български език. 8.Валиден сертификат по ISO 9001 : 2008 или аналогичен на оферента. Ако е издаден на чужд език следва да бъде придружен с превод на български език. 9. Поне две референции за оферирания апарат от лечебни заведения.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 02.12.2014г. от 09:00 часа в Заседателната зала на втория етаж в сградата на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД - гр. Стара Загора, ул."д-р Тодор Стоянович" №15.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2014