Версия за печат

BG-Искър

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Искър, област Плевен, община Искър, град Искър, ул. "Георги Димитров" № 38, За: Бистра Минковска, инж. Николина Горанова, Република България 5868, Искър, Тел.: 06516 2424, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Място/места за контакт: Дирекции ОПИТО и СИРТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://iskarbg.com/pp-0202.

Адрес на профила на купувача: http://iskarbg.com/pp-0202.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Упражняване на Строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи по проект: „Туристическа екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременности".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000, 71520000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят, упражняващ строителен надзор, извършва следните дейности: а) координира целия строителен процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството – следи за изпълнение на линейния график; б) подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; в) представлява Възложителя и защитава неговите интереси пред строителя, с който Възложителя има подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи, а също така подписва количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; г) контролира изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти и изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. Не допуска изменение на проекта по време на строителството, ако промяната не е съгласувана от възложителя и проектанта; д) вписва всички свои предписания и заповеди в заповедната книга на строежа - последните са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; е) следи за наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи; ж) контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; з) контролира подготвяната от Изпълнителя на СМР екзекутивна документация за строежа съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ и я заверява. и) след завършване на строежа е длъжен да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А дт ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; й) следи за осигурени от строителя безопасни условия на труд при извършване на СМР, наличие на актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; к) следи за осигурени от строителя средства за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да са осигурени с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата; л) следи за навременното изграждане от строителя на всички временни съоръжения като скелета, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и за тяхното отстраняване след приключване на работата; м) следи за поставена от строителя необходима сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на действащата нормативна уредба; н) следи за спазване на всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 19.12.2006 г.)При нарушаване на технич. правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за нац. строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя относно готовността на обекта за въвеждане в експлоатация, заедно с технич. паспорт на строежа, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техн. паспорти на строежите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Искър, област Плевен, Република България – в землищата на град Искър и с. Писарово.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдърж. на ПЛИКА С ОФЕРТАТА:а)Оферта за участие и Списък на докум. и инф., съдърж. се в офертата на участника, подписани от него;б)Адм. данни;в) Регистр. документи на участника:За ЮЛ и ЕТ-ЕИК по чл. 23 от ЗТР,БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща инф. в съответствие със законод. на държавата, в която участникът е установен,както и адрес,вкл. Ел.,за кореспонденция при провеждането на проц.;За физически лица–копие от документа за самоличност;При участници обединения-копие на договора за обединение.Физ. лица, вкл. в състава на обед. представят копие на документ за самоличност. ЮЛ, вкл. в състава на обед., представят документ за регистрация или ЕИК,съгл. чл.23 от ЗТР или документ за регистрация на чуждестр. лице съобразно нац. му законодат., в офиц. превод*.Когато участникът в процедура е чуждестр. Физ. или ЮЛ или техни обед.,офертата се подава на бълг.ез.,докум. по букви а),б),в),д) и точка 2 от буква ж) се представят в офиц. превод*, а докум. по точка 1 от буква ж) се представят и в превод.*Заб.: Офиц. превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.г)Декл. за приемане на условията в проекта на договор;д)Декл. чл.47,ал.9 от ЗОП;е)Документ за регистр. по ЗДДС, или деклар. свободен текст, че участникът не е данъчно задължено лице по ЗДДС;ж) Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника за изпълнение на обществената поръчка:Изискуеми документи и минимални изисквания:1.Участникът следва да е изпълнил дейности/услуги с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3(три)год. назад,считано от датата на подаване на офертата,които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на настоящата общ. поръчка.За дейности/услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема дейности по упражнен строителен надзор при изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на пътни трошенокаменни настилки.Дейностите по упражнен Строителен надзор трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Когато участникът е обед., което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обед. като цяло.Доказва се със: Списък на дейностите/услугите за упражняван Строителен надзор, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени са от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената услуга.2.Участникът, трябва да притежава към датата на подаване на офертата,валидно/валиден/ удостоверение/лиценз, издадено/издаден от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРР(МРРБ) по реда на чл.166,ал.2 от ЗУТ за извършване на дейността–Строителен надзор.Доказва се със: Заверено копие от валидно/валиден към датата на подаване на офертата удостоверение/лиценз, издадено/издаден от Дирекцията за нац. стр. контрол/Министъра на МРР (МРРБ) по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строит.надзор или еквивалентен документ за чуждестр. лица, удостоверяващ правото им да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;з)Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата(тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистрация);и)Декл. за ползване на подизпълнители;й)Декларация от членовете на обед. за отговорност и ангажираност при изпълнение на поръчката;к)Декл. за валидност на офертата;л) „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”;м) „Ценово предложение”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ: Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на „икономически най-изгодната оферта”. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка /КО/, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. КО = П1+П2+П3. Технически показатели - П1 – Срок за съставяне на технически паспорт за/на строежа (посочва се в календарни дни) - Тежест на показателя в оценката в % - 20 %; Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (7 /седем/ календарни дни) - посочен в документацията за участие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = СТПmin / CТПсъотв х 100 x 0,20 Където: CТПmin - най – краткия предложен срок за съставяне на Технически паспорт на строежа; CТПсъотв – предложен срок за съставяне на Технически паспорт на строежа от съответния участник; - П2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи (посочва се в календарни дни) - Тежест на показателя в оценката в % - 30 %; Забележка: Участници, предложили срокове, по кратки от минималния (7 /седем/ календарни дни) - посочен в документацията за участие, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = CОДmin/CОДсъотв х 100 x 0,30 Където: CОДmin - най – краткия предложен срок за изготвяне на окончателен доклад за строежа; CОДсъотв – предложен срок за изготвяне на окончателен доклад за строежа от съответния участник; Икономически показател- П3- Предложена от участника Цена в лева без ДДС - Тежест на показателя в оценката в % - 50 %. Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Оценката се определя съгласно формула: П3: Оценка на показателя = Цmin/ Цсъотв х 100 x 0,50 Където: Цmin - най – ниската предложена цена за изпълнение на поръчката; Цсъотв – предложената цена на съответния участник; До оценка по технически показатели и по икономическия показател се допускат само оферти, които отговарят на условията за изпълнение на предмета на поръчката от документацията за участие.На основание чл. 71, ал. 4 от ЗОП, в случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий “икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71 , ал. 4 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията съдържа:1. Заповед на Кмета на община Искър за откриване на настоящия избор по реда на Глава осма „а” от ЗОП;2. Публична покана;3. Техническа спецификация;4. Изисквания и указания за подготовка на офертата и изискванията към участниците в избора на изпълнител за възлагане на поръчка при условията и реда на глава осма "а"от Закон за обществените поръчки (ЗОП); 5. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест; 6. Задълж. образци съгл. изискванията на Възложителя за подаване на оферта; 7. Проект на договор. Община Искър предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена и получена/изтеглена/ от интернет адреса на Възложителя: http://iskarbg.com – Раздел „Профил на купувача”:http://iskarbg.com/pp-0202. Със свободното изтегляне на документацията от профила на купувача, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения, отговори на постъпили евентуални запитвания и протокола от работата на комисията за получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след датата на влизане в сила на договора за строителен надзор и откриване на строителната площадка с Протокол обр 2а, и е с продължителност до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа; Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съобразен със срока на действие на договора на изпълнителя на строително-монтажните работи, който ще се определи чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (в обявената открита процедура срокът за изпълнение на СМР е минимум 60 календарни дни и максимум – 150 календарни дни); Договора за упражняване на Строителен надзор ще влезе в сила след получено одобрение от Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция на настоящата поръчка, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП. Възложителят – Община Искър, е длъжен да уведоми писмено в 14 (четиринадесет)-дневен срок, считано от датата на полученото одобрение от Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, избрания Изпълнител. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка; Комисията ще преустанови разглеждането на офертата на участник, който след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата си. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:а) връчване лично срещу подпис или б) по пощата или по куриер - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участник адрес;в) по ел. поща;г) факс;д) чрез комбинация от тези средства. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, етаж втори, стая 207; Оферти могат да се подават до 01.12.2014 г. до 17:00 часа в деловодството на Община Искър. Получените оферти за изпълнение на услугата ще бъдат разгледани на 02.12.2014 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на община Искър. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/11/2014